Leveringen - 293365-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Ath: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 120-293365

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CPAS d'Ath
Nationaal identificatienummer: cpas
Postadres: Boulevard de l'Hôpital 71
Plaats: Ath
NUTS-code: BE321
Postcode: 7800
Land: België
E-mail: support-secretariat@cpasath.be
Telefoon: +32 68681600
Fax: +32 68681609

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ath.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2014/EV/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Ville d'Ath
Nationaal identificatienummer: 0207.281.476
Postadres: Rue de Pintamont 54
Plaats: Ath
NUTS-code: BE321
Postcode: 7800
Land: België
Contactpersoon: Mme cellule marchés publics CMP
E-mail: cmp@ath.be
Telefoon: +32 68681260

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ath.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché relatif à la fourniture des produits alimentaires et assimilés pour les établissements dépendant du CPAS d'Ath — Années 2020 et 2021

Referentienummer: CPAS-2019-007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.1.1).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viandes, volailles, charcuteries et produits dérivés

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Boissons

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Surgelés et glaces

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15896000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Boulangerie, croissanterie fraîche et pâtisseries fraîches

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15810000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ovoproduits

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
03142500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pommes de terre

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
03212100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vaisselle disposable et fournitures à usage unique

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
39221110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fruits et légumes frais

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15880000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Poissons et assimilés et produits dérivés

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
03311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits laitiers - Fromages - Desserts lactés - Beurre et margarine

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits déshydratés et épicerie

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
15890000
15900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maisons de Repos La Roselle et/ou le site des Primevères

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Non spécifié / Weging: Non spécifié
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Non spécifié

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— le soumissionnaire produit le document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le candidat concerné:

1) Ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17.6.2016;

2) Répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 de la loi du 17.6.2016;

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.

Vérification des motifs d’exclusion

Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur vérifie l’absence de motif d’exclusion obligatoire ou facultatif dans le chef du soumissionnaire auquel il a l’intention d’attribuer le marché:

— en consultant les bases de données nationales accessibles gratuitement,

Et

— si nécessaire, en demandant à ce soumissionnaire de fournir les documents probants visés à l’article 72 de l’arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi du 17.6.2016, le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de la procédure de passation, si cela est nécessaire à son bon déroulement, demander à tout soumissionnaire de fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux différents motifs d’exclusion.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) Non applicable (cf. article 71 de la loi du 17.6.2016 relative aux marchés publics).

Eventuele minimumeisen:

1) Néant.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) Une liste des principales livraisons effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire (public ou privé). Les livraisons sont prouvées par des attestations émises par l’autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l’acheteur.

Eventuele minimumeisen:

1) Sur les 3 dernières années (complètement écoulées), un minimum de 3 livraisons similaires (= fournitures de produits alimentaires pour une collectivité) portant sur une durée minimale de 6 mois.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d’État
Postadres: Rue de la Science nº 33
Plaats: Bruxelles (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019