Leveringen - 293369-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Derry: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 120-293369

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Procurement and Logistics Service
Supplies Centre, Gransha Hospital, Clooney Road
Derry
BT47 6YZ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Palsgransha.sourcing@hscni.net
NUTS-code: UKN

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
South Eastern Health and Social Care Trust
Ulster Hospital, Upper Newtownards Rd
Belfast
BT16 1RH
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Palsgransha.sourcing@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Southern Health and Social Care Trust
Craigavon Area Hospital, 68 Lurgan Road
Portadown
BT63 5QQ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Palsgransha.sourcing@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Western Health and Social Care Trust
Altnagelvin Area Hospital, Glenshane Road
Londonderry
BT47 6SB
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Palsgransha.sourcing@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Belfast Health and Social Care Trust
A Floor, Belfast City Hospital, Lisburn Road
Belfast
BT9 7AB
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Palsgransha.sourcing@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1)Naam en adressen
Northern Health and Social Care Trust
Bretten Hall, Bush Road
Antrim
BT41 2RL
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Palsgransha.sourcing@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendersni.gov.uk/epps
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendersni.gov.uk/epps
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

POCT Portable Handheld Blood Gas Testing [1693913]

Referentienummer: 1693913
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

POCT Portable handheld blood gas testing.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 139 081.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

POCT Portable handheld blood gas testing.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 139 081.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

It is anticipated that this contract will be for a duration of 5 years. The client may at any time before the completion of the contract period invite the contractor to agree to extend for any period up to and including 60 months commencing from the termination date of the original contract period.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This estimated total value stated in II 2.6) includes the initial 5 year contract period and the option to extend the contract for any periods up to and including 60 months.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In Section 1.2) it is stated that this procurement is a joint procedure and contract award is by a central purchasing body. This contract is. not a joint contract, it is a central purchasing body contract operated by BSO PaLS on behalf of the participants listed in Section 1.1).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Business Services Organisation, PaLS
77 Boucher Crescent
Belfast
BT12 6HU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3005550206
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019