Leveringen - 293377-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Charleroi: Motorvoertuigen

2019/S 120-293377

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Igretec
Nationaal identificatienummer: 0201.741.786_22228
Postadres: Boulevard Mayence 1
Plaats: Charleroi
NUTS-code: BE322
Postcode: 6000
Land: België
E-mail: katherine.chevalier@igretec.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.igretec.com

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344995

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344995
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Igretec-2019%2F046-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Développement économique, territorial et immobilier

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fournitures de véhicules de fonction et de services par voie de leasing opérationnel

Referentienummer: Igretec-2019/046-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de fournitures de véhicules de fonction et de service par le biais d’un leasing opérationnel. Il s’agit donc d’une location à long terme de véhicules dont la description est mentionnée dans les clauses techniques moyennant le paiement d’un loyer mensuel pendant toute la durée du contrat.

Ce marché est subdivisé en 3 catégories:

— catégorie 1: véhicules de service,

— catégorie 2: véhicules de fonction (directeurs),

— catégorie 3: véhicule de fonction (directeur général).

Le présent marché n’est pas un marché à lots et en aucun cas, les catégories ci-dessus décrites ne peuvent être considérées comme des lots.

Dans un souci d’uniformisation de la gestion de son parc de véhicules, le pouvoir adjudicateur ne considérera régulières que les offres qui remettent prix à toutes les catégories et ne désignera qu’un seul adjudicataire.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de fournitures de véhicules de fonction et de service par le biais d’un leasing opérationnel. Il s’agit donc d’une location à long terme de véhicules dont la description est mentionnée dans les clauses techniques moyennant le paiement d’un loyer mensuel pendant toute la durée du contrat.

Ce marché est subdivisé en 3 catégories:

— catégorie 1: véhicules de service,

— catégorie 2: véhicules de fonction (directeurs),

— catégorie 3: véhicule de fonction (directeur général).

Le présent marché n’est pas un marché à lots et en aucun cas, les catégories ci-dessus décrites ne peuvent être considérées comme des lots.

Dans un souci d’uniformisation de la gestion de son parc de véhicules, le pouvoir adjudicateur ne considérera régulières que les offres qui remettent prix à toutes les catégories et ne désignera qu’un seul adjudicataire.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du cahier spécial des charges.

Dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de base et pour chaque option sous peine d’irrégularité absolue de leur offre.

Les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

2) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du soumissionnaire.

Eventuele minimumeisen:

Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant la preuve d’un chiffre d’affaires d’au minimum le double du montant de l’offre du soumissionnaire.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) La présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Eventuele minimumeisen:

La preuve de fournitures, en une fois, d’un montant supérieur ou égal à celui de l’offre du soumissionnaire.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'État
Postadres: Rue de la Science 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349842
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019