Leveringen - 293387-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Miskolc: Calorimeters

2019/S 120-293387

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miskolci Egyetem
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_97639172
Postadres: Egyetemváros
Plaats: Miskolc
NUTS-code: HU311
Postcode: 3515
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Kopasz Gábor
E-mail: kozbeszerzes@kopaszgabor.hu
Telefoon: +36 703888077
Fax: +36 46565494

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uni-miskolc.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000218722019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000218722019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Felsőoktatási intézmény
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Izotermikus kaloriméter beszerzése

Referentienummer: EKR000218722019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38418000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Izotermikus kaloriméter beszerzése

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38418000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miskolci Egyetem 3515 Miskolc, Egyetemváros

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db. izotermikus kaloriméter beszerzése, amely legalább a következő műszaki tartalommal rendelkezik: A berendezés alkalmas a kémiai folyamatok során keletkezett hőenergia mérésére (pl. cementpépekben, habarcsokban, betonokban keletkező reakcióhő mérésére). Biztosított a rendszer állandó hőmérsékleti értéken tartása különböző kezelési hőmérséklet szimulálása esetén. Az izotermikus kaloriméter legalább három mérőcellát tartalmaz. A maximális mintatartó-méret 125 ml csatornánként. A berendezés számítógéppel vezérelt Peltier hűtő/fűtő kamrát tartalmaz. Az eszköz működési hőmérséklet tartománya legalább 5-65 oC. Az eszköz szoftver kompatibilis Windows 7 vagy újabb verziójú Windows operációs rendszerrel. Ajánlattevő feladata az eszköz leszállítása, beüzemelése és működésének ismertetése maximálisan egy fő részére egy óra időtartamban a szerződés szerint. Ajánlattevő kötelezettsége továbbá 12 hónap jótállás biztosítása, valamint a jótállási idő alatt szervizháttér biztosítása és alkalmazástechnikai támogatás nyújtása. A részletes műszaki leírást a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Hidratációs hő mérése minimum 5 napig / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-2.3.3-15-2016-00019

II.2.14)Nadere inlichtingen

A beszerzés az „Innovatív finomőrlési-szemcsetervezési technológiák laboratórium fejlesztése a Miskolci Egyetem fenntartható

Természeti erőforrás gazdálkodás kiválósági központban” megnevezésű GINOP-2.3.3-15-2016-00019 számú, valamint ajánlatkérő saját költségvetéséből valósul meg.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolás módja: a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ESPD formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. b) A Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön ESPD-t köteles benyújtani. c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-t a Kr. 4. §-ban és a 6-7. §-ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az ESPD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja. f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. g) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően. h) Ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtani. i) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (Felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. j) A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.). A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: Az 1. körben ajánlatkérő az ESPD alapján vizsgálja a kizáró okok fennállását, majd az ellenőrzés 2. körében a Kbt. 69. § (4) szerint a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok vizsgálatára kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az ESPD-vel egyidejűleg kell benyújtani. A Kr. 2-7.§-a irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I. a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ESPD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ban nem kell a részletes adatokat megadni. c) A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön ESPD-t köteles benyújtani. d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. II. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek: a) A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján: - ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; - ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. b) A Kr. 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megadásával), a szállítás tárgya és ellenértéke, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. c) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. d) Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év során befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően legalább nettó 6 MFt értékben teljesített szilárd anyagok reakcióképességének mérésére alkalmas eszköz szállítására vonatkozó referenciával.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást egy összegben átutalással fizeti meg. Irányadó a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. Folytatás a VI.4.3) pontban a karakterkorlát miatt.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlatot HUF-ban lehet adni.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, amelyen ajánlattevő feltünteti az értékelési szempont szerinti adatokat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben előírt nyilatkozatot.

3. Csatolni kell AT képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját.

4. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván

Igénybe venni. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. A már ismert alvállalkozók megjelölését AK nem írja elő.

5. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

6. Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni, amelyben fel kell tüntetni a megajánlott eszköz részletes, legalább a műszaki leírásban megadott minimumkövetelményeknek megfelelő műszaki specifikációját, valamint annak gyártóját, pontos típusát és a származási országát.

7. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy melyikük jogosult az EKR használata során történő eljárásra. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

8. Kieg. táj. a Kbt. 56. § szerint. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

9. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

10. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.

11. A III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A Kr. 30. § (4) bek. megfelelően alkalmazandó.

12. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, tehát AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14. A magyar jog az irányadó.

15. A határidőkre UTC+1 az irányadó.

16. Ajánlatkérő nem köt ki ajánlati biztosítékot.

17. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására.

18. FAKSZ: Dr. Kopasz Gábor, ljstrszám: OO959 email cím: kozbeszerzes@kopaszgabor.hu

19. A közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

20. Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési szempont esetében 0-10. Az értékelés módszere az ár vonatkozásában a fordított arányosítás, míg a hidratációs hő mérése vonatkozásában a pontozás az abszolút értékelési módszerével történik. Az értékelés részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.

21. Ajánlatkérő egy egységes részekre nem bontható eszközt kíván beszerezni, amely vonatkozásában a részekre bontás nem értelmezhető, ezért nem kerül sor a részekre történő ajánlattétel biztosítására.

22. A III.1.3) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható tekintettel arra, hogy ajánlatkérő 1 db. eszközt szerez be.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően. Kiegészítés a III.2.2) ponthoz: A nyertes AT késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a nettó ajánlati ár 0,5 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó ajánlati ár 10 %-a, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az AK részére. Amennyiben AT a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a teljesítés az AT-nek felróható okból ellehetetlenül, vagy meghiúsul, AT a nettó ajánlati ár 15 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulás esetén AK-t azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha AT olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. AK jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szerint. A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. A nyertes ajánlattevő a szerződések teljesítése során előleget nem kérhet, részszámlát nem nyújthat be és az előre fizetés sem megengedett. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF. A fizetési határidő a számla ajánlatkérő által igazolt kézhezvételét követő 30 naptári nap. A nyertes ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az ajánlatkérő részére eljuttatni. A nyertes ajánlattevő a jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a szerződés szerinti kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti. A támogatás intenzitása: 100,00000000 %. A támogatás finanszírozásának módja: utófinanszírozás.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019