Leveringen - 293395-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nîmes: Audiovisuele uitrusting

2019/S 120-293395

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université de Nîmes
Postadres: rue de Docteur Georges Salan, CS13019
Plaats: Nîmes Cedex 1
NUTS-code: FRJ12
Postcode: 30021
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service financier
E-mail: marchespublics@unimes.fr
Telefoon: +33 466364573

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.unimes.fr/fr/index.html

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436660&orgAcronyme=f2h

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436660&orgAcronyme=f2h
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Université de Nîmes
Postadres: rue du docteur Georges Salan, CS 13019
Plaats: Nîmes Cedex 1
NUTS-code: FRJ12
Postcode: 30021
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@unimes.fr
Telefoon: +33 466364573

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.unimes.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436660&orgAcronyme=f2h

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436660&orgAcronyme=f2h
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Enseignement supérieur
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de matériels et équipements audiovisuels pour l'université de Nîmes

Referentienummer: 2019-25
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32321200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché public est un marché de fourniture de matériels et équipements audiovisuels pour répondre aux besoins de l'université de Nîmes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Matériels de prise de vue

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de matériels permettant la prise de vue photographique ou vidéographique professionnels ou de consommation courante tels que: caméscopes, appareils photos, trépieds, éclairages, etc. Sans minimum ni maximum conformément aux articles R. 2162-1 à R. 2162-6 du code de la commande publique.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction du marché juin 2020, reconduction du marché juin 2021, reconduction du marché juin 2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique. L'université peut passer un marché complémentaire de fournitures sans publicité ni mise en concurrence préalables en application de l'article R. 2122-4 du code de la commande publique.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Matériels audio

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture installation et maintenance de matériels permettant la prise de son et la sonorisation professionnelles tels que: microphones, amplificateurs audio, consoles de mixage, ... Et également de matériels permettant la diffusion de contenus multimédias tels que: vidéoprojecteurs, écrans de projection, amplificateurs audios sans minimum ni maximum conformément aux articles R. 2162-1 à R. 2162-6 du code de la commande publique.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction du marché juin 2020, reconduction du marché juin 2021, reconduction du marché juin 2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique. L'université peut passer un marché complémentaire de fournitures sans publicité ni mise en concurrence préalable en application de l'article R. 2122-4 du code de la commande publique.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Matériels de diffusion

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, installation et maintenance de matériels permettant la diffusion et le contrôle interactif de contenus multimédias tels que: tableaux blancs, écrans et vidéoprojecteurs interactifs sans minimum ni maximum conformément aux articles R. 162-1 à R. 2162-6 du code de la commande publique.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction du marché juin 2020, reconduction du marché juin 2021, reconduction du marché juin 2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique. L'université peut passer un marché complémentaire de fournitures sans publicité ni mise en concurrence préalable en application de l'article R. 2122-4 du code de la commande publique.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Se référer au règlement de la consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Université de Nîmes, rue du docteur Georges Salan, 30021 Nîmes Cedex 01.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

— non-reconduction 2020, publication d'un avis 1er semestre 2020,

— non-reconduction 2021, publication d'un avis 1er semestre 2021,

— non reconduction 2022, publication d'un avis 1er semestre 2022.

Si le marché est reconduit 3 fois, publication d'un avis 1er semestre 2023.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le dossier de consultation des entreprises comprend:

— le règlement de la consultation nº 2019-25,

— le cahier des clauses administratives particulières nº 2019-25 (CCAP),

— le cahier des clauses techniques particulières nº 2019-25 (CCTP),

— le BPU,

— lot1, lot2, lot3,

— le cadre de réponse technique.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nîmes
Postadres: 16 avenue Feuchères
Plaats: Nîmes Cedex09
Postcode: 30941
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
Telefoon: +33 466273700
Fax: +33 466362786

Internetadres: http://nimes.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Préfecture de la région Provence — Alpes — Côte d'Azur secrétariat général pour les affaires régionales
Postadres: place Félix Baret, CS 80001
Plaats: Marseille Cedex 06
Postcode: 13282
Land: Frankrijk
E-mail: catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr
Telefoon: +33 484354554
Fax: +33 484354460
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nîmes
Postadres: 16 avenue Feuchères
Plaats: Nîmes Cedex 09
Postcode: 30941
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
Telefoon: +33 466273700
Fax: +33 466362786

Internetadres: http://nimes.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019