Leveringen - 293396-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Nyíregyháza: Röntgenapparatuur

2019/S 120-293396

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_80280071
Postadres: Szent István utca 68.
Plaats: Nyíregyháza
NUTS-code: HU323
Postcode: 4400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Adorján Gusztáv Tamás
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Telefoon: +36 42599700
Fax: +36 42599799

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szszbmk.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000563002019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000563002019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eszközbeszerzés ROcHUs pályázat keretében

Referentienummer: EKR000563002019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

"ROcHUs - Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties" című pályázat keretében képalkotó berendezések és tartozékaik beszerzése 2 részben.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telepített DSA munkahely

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU323
Voornaamste plaats van uitvoering:

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Telepített DSA munkahely kialaktíása:1 db fix telepítésű, digitális, flat panel technológiájú, egysíkú (single plane), kardiológiai és perifériás intervencióra alkalmas DSA röntgen berendezés úszólapos vizsgáló asztallal 1 db lélegeztetőgép leszállítása ajánlatkérő II.2.3. pontjában megjelölt telephelyére, a berendezések, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása 4 fő részére 3 órában.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg. A megajánlandó termékekkel szembeni részletes műszaki-szakmai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania. A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Valamennyi termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Padlóra szerelt Cív motorikus mozg. 5 tengelyen lehetséges, mindkét kar felvételezése és min 150cm pácienshossz átvilágítása az asztal mozgatása nélkül, a hossztengely bal és jobb oldaláról egyaránt. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Oldalirányú mozgathatóság ±14 cm és ±20 cm tartományban (Előny a nagyobb) / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Vezérlőkonzol szabad elhelyezhetősége (Igen/Nem) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Vezérlőkonzol funkciók - tetszőleges digitális nagyítás és mozgatás (Igen/Nem) / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Digitális pulzáló fluoroscopia választható impulzusértékeinek száma (legkedvezőtlenebb 1 db, legkedvezőbb 10 db) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: EKG DC shock leválasztóval, tremor és hálózati zavarszűrővel (Igen/Nem) / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Nyomásgörbe zavarszűrővel, középnyomás kijelzéssel (Igen/Nem) / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: KVO funkció, sebesség (min.0,1-2ml/ó) állítási lehetőségeinek száma (legkedvezőtlenebb 50, legkedvezőbb 300) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Technikailag érzékelt legkisebb buborék mérete ≤ 10μl (Igen/Nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Levehető állványrögzítő szerkezet és hordozó fogantyú (Igen/Nem) / Weging: 10
Prijs - Weging: 120
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ROHU 245 azonosítószámú "ROcHUs - Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Kifizetés a számla kézhezvételétől 60 napon belül átutalással, a Ptk. 6:130. § (3) bek. a Kbt. 135. § (1), (4), (6), (9) bek. szerint. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme EUR. Utófinanszírozás. Előleg nincs. 1 végszámla nyújtható be.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobil DSA munkahely

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU323
Voornaamste plaats van uitvoering:

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mobil DSA munkahely kialaktíása: 1 db Mobil C-íves képerősítő berendezés intervencionális kardiológiai, elektrofiziológiai és vaszkuláris vizsgálatokra és 1 db műtőasztal leszállítása ajánlatkérő II.2.3) pontjában megjelölt telephelyére, a berendezések, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása 4 fő részére 3 órában.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg. A megajánlandó termékekkel szembeni részletes műszaki-szakmai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania. A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Valamennyi termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rendszer hőkapacitás (legkedvezőtlenebb 5.000.000 HU, legkedvezőbb 10.000.000 HU) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dönthető monitorok (Igen/Nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Motorikus horizontális mozgás (Igen/Nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Tartalék működtető kapcsoló a műtőasztal tönkön (Igen/Nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: "Nullpont" funkciós (adott magasságban vízszintesbe állítja a hosszirányú és oldaldöntést, háttámlát valamint a lábtartót) (Igen/Nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: A műtőasztal funkcióinak távirányítóval történő mozgatása csak akkor lehetséges ha a műtőasztal le van fékezve (Igen/Nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: A karbon háttámla 360 fokban átröntgenezhető hossza (legkedvezőtlenebb 750 mm legkedvezőbb 900mm) / Weging: 10
Prijs - Weging: 120
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ROHU 245 azonosítószámú "ROcHUs - Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Kifizetés a számla kézhezvételétől 60 napon belül átutalással, a Ptk. 6:130. § (3) bek. a Kbt. 135. § (1), (4), (6), (9) bek. szerint. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme EUR. Utófinanszírozás. Előleg nincs. 1 végszámla nyújtható be.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a Korm. rendelet 4. § (1), (3)-(4), illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. Ajánlatkérő köteles elfogadni a Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén Ajánlattevő a Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a Korm. rendelet 1-8. §, 10. §, 12-16.§-ai irányadóak. A Kbt. 69. § (11a) alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Öntisztázás esetén a gazdasági szereplő megbízhatóságát kimondó határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg kell benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M/1. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén csatolja a jelen felhívás feladását megelőző hat év legjelentősebb szállításainak ismertetését a. Kr. 22. § (1) bekezdésében előírt módon, a 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal. (A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a leszállított áruk megjelölését, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a teljesített mennyiséget, a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év/hó részletességgel, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.). Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett, szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. Ajánlattevő a Kr 21. § (1) bek h) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a Kr 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján az általa megajánlott termékekre vonatkozóan a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges- bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre a 93/42/EGKirányelvben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.

AT a Kbt. 65. § (7) bek. értelmében bármely más személy vagy szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, mely esetben alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alk.ig.ban részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek szerint az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlatkérő a Miniszterelnökség által üzemeltetett, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, Képviseletükben a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. ATnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén, csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat, továbbá az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó megállapodásra vonatkozó rendelkezést..

Eventuele minimumeisen:

M/.1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat évben teljesített, legalább 1. rész

1 db röntgen berendezés vagy 1 db lélegeztetőgép leszállítása

2. rész

1 db képerősítő berendezés vagy 1 db műtőasztal

Szállítási referenciával.

A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis a kért mennyiség több referencia összmennyiségével is teljesíthető. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó teljesített mennyiséget/értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az ajánlatában megajánlott valamennyi orvostechnikai termék (II.2.4.) vonatkozásában a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (EC Conformity Declaration) és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre a 93/42/EGK irányelvben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. és 2. rész: Késedelmi kötbér eredménytelenül eltelt teljesítési határidő esetén, mértéke a késedelmesen leszállított termék nettó ellenértékének 0,5 %-a/nap, max. 20 napig. Meghiúsulási kötbér nem teljesítés esetén, mértéke a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a. A megajánlott eszköz és tartozékai tekintetében 12 hónap teljes körű jótállás. Teljesítési biztosíték és jólteljesítési biztosíték a szerződés nettó ellenértékének 2-2 %-a, A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b) bekezdése alapján az EKRben történik. Az ajánlatok benyújtásának helye:EKR.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2) és (3) bekezdései és a Kbt.68.§ (1) (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is

Irányadóak.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A Kbt. 81. § (4) és (5) bek. és a 75.§ (2) bek. e) pont irányadó

2. Értékelés a Kbt. 76. § (2) c) pont szerint Az értékelési szempontok a felhívás karakterkorlátai miatt pontosan a Dokumentációban kerültek meghatározásra. AK a dokumentációban részletesen megadta azokat a szállítandó termékeket, amelyek esetében az áron felül speciális minőségi kritériumot határozott meg. Ezen minőségi kritériumok teljesítése a Dokumentációban megjelölt súlyszámmal (szorzóval) kerül értékelésre, pontozásra a Kbt. 76. § (9) bek. a) pont alapján. A legkedvezőtlenebb értéknél kevesebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

3. Adható pont alsó-felső határa: 0-10

4. Módszertan: Fordított arányosítás::„ajánlati ár”; Egyenes arányosítás: 1.rész:5.és 8., 2.rész: 1. és 8. Pontozás: 1. rész: 1-4., 6.-7. és 9-10. 2. rész: 2.-7. értékelési szempont.

5. Ha AT nem a megajánlott termék gyártója, csatolni kell nyilatk.át a forgalomba hozatali engedélyről. Csatolandó minden megajánlott termékre gyártói termékleírás amely tartalmazza legalább: termék megnevezését, gyártó megnevezését, cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék KDban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha a gyártói termékleírás nem tartalmaz valamennyi előírt műszaki követelményre vonatkozóan adatot, AT cégszerű nyilatk.át, amelyben megadja a gyártói termékleírásból hiányzó paramétereket. Csatolni kell a megajánlott termék színes vagy fekete-fehér képét ha a gyártói termékleírásban nem szerepel.

6. Irányadóak a Kbt. 57.§ (2) bek. rendelkezései.

7. Az elj-ban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke: részenként 500 000 Ft. Teljesíthető a Kbt.54.§ (2) bek. szerint. Az ajánlatba csatolni kell:

– AT bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosíték összegének terheléséről, vagy az AK bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot,egyszerű másolatban, vagy – pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy

– biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerinti felhasználásra vonatkozó utalást. A befizetés helye: AK székhelye vagy AK fizetési számlaszáma: MÁK 10044001-00333135-30005297

8. Kbt.35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.

9. Irányadó idő: MAGYARORSZÁGi idő (CET)

10. Ajánlatba csatolandó 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. űrlapokon kívül:

– Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatk., -Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatk,

– Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatk., szerződés vagy előszerződés (a.e.)

– EKRr. 2. § (5) bek. szerinti nyilatk.

– közös ajánlattétel esetén együttműk. megállap. (a.e.),

– meghatalmazás (a.e.), -EEKD, -321/2015.(X.30.) Korm. r. 13.§-a szerinti igazolás,

– részletes árajánlat és szakmai ajánlat, -aláírási címpéldány/aláírásminta,

– Üzleti titokra vonatkozó nyilatk. és indoklás (a.e.)

– Összeférhetetlenségi nyilatk.

– Meghatalmazás (a.e.)

– Cégbírósághoz benyújtott váltbej. kérelem és a beérkezéséről a cégbíróság igazolása (a.e.)

– Fordítások egyezőségéről nyilatk., fordítások (a.e.)

– Nyilatk. teljesítési és jólteljesítési biztosítékról.

11. A nyertes AT-nek a szerződéskötésre rendelkeznie kell MSZ ENISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) jelű szabvány szerinti érvényes minőségirányítási tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal.

12. AK az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

13. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumban kell benyújtani. Az ajánlat összeállítása során

Figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.

14. FAKSZ: dr. Gerliczki Andrea 00331

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019