Leveringen - 293398-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Hódmezővásárhely: Computertomografiescanners

2019/S 120-293398

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_41407167
Postadres: Dr. Imre József utca 2.
Plaats: Hódmezővásárhely
NUTS-code: HU333
Postcode: 6800
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Kallai Árpád
E-mail: igazgatas@csmekhm.hu
Telefoon: +36 62532152
Fax: +36 62242786

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.csmekhm.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.csmekhm.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000736802019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000736802019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Egészségügyi intézmény
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

16 szeletes CT készülék beszerzése

Referentienummer: EKR000736802019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33115100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1 db, új, 16 szeletes CT készülék beszerzése.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33115100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

6900 Makó, Kórház utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db, új, 16 szeletes CT készülék beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.

A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új CT készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, 48 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet 4 órás oktatása is. Ajánlattevő feladata a régi CT leszerelése, megsemmisítésre elszállítása valamint, a helyiségben lévő padlócsatorna átalakítása az új gépnek megfelelően, 36 m2 vezetőképes PVC padlóburkolat cseréje, valamint a PACS rendszerhez, és a helyi medikai rendszerhez történő illesztés,a sugárvédelmi engedély beszerzése. Ajánlattevőnek szintén feladata a CT telepítése során elvégzendő átalakítási és egyéb feladatok teljes körű elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Érintőképernyő és levehető tablet gantry vezérlés megléte (igen/nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Az alkalmazott röntgencső kis fókusz pont mérete IEC 60336/2005 szerinti méretek alapján (mm2) - (Max: 0,6 mm2; 0,35 mm2 vagy az alatti érték a max. pontot kapja; 0,6 mm2 a min. pontot kapja) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Az alkalmazott röntgencső nagy fókusz pont mérete IEC 60336/2005 szerinti méretek alapján (mm2) - (Max: 1,2 mm2; 0,55 mm2 vagy az alatti érték a max. pontot kapja; 1,2 mm2 a min. pontot kapja) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 4. A vállalt többletjótállás időtartama a minimálisan előírt 12 hónapon felül (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.7. pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

A Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].

A Kbt. 74. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származási árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet 8. § ib) pontja esetén a 2017. évi LIII. törvény (Új Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosról kell nyilatkozni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdését nem alkalmazza.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

P/1-P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/2. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm.rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából (CT készülék gyártása és/vagy értékesítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11) bekezdéseiben, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak. Ezen felül a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek – az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében – az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Eventuele minimumeisen:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 60 000 000 forintot.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (CT készülék gyártása és/vagy értékesítése) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 45 000 000 forintot.

A P/1. és P/2.gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerűnyilatkozatát is az M/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített legjelentősebb szállítási (gyártási és/vagy értékesítési) tárgyú referenciamunkákat a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában és (1a) bekezdésében, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,

— a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek valómegfelelés egyértelműen megállapítható,

— a teljesítés idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. Ezen felül a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt.67. § (3) bekezdés].

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db olyan referenciamunkát, amely(ek)nek tárgya CT készülék gyártása és/vagy értékesítése volt.

Az M/1 műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Az ajánlatkérő a vételárat a teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően, a megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napon belül átutalással fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), a Ptk. 6:130 (1)-(2) bekezdésében, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltakra. Az ajánlatkérő a részteljesítést és részszámlázást nem teszi lehetővé.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Szerződést megerősítő rendelkezések:

Késedelmi kötbér: nettó vételár 1 %-a naptári naponta. Max: Áfa nélküli vételár 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: nettó vételár 20 %-a.

Jótállás: 12 hónap, melynél az ajánlattevő az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlást is tehet, figyelemmel a 4. minőségi értékelési szempontra.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bekezdés alapján az EKR-ben történik.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. AK az eljárást a Miniszterelnökség általüzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.

2. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

3. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.

4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.

5. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés és a Kbt. 41/A. §-a alapján vizsgálja.

6. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

7. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: ajánlati felhívás III.1.2) P/1.-P/2. és III.1.3) M/1. pontja tekintetében.

8. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

9. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

10. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a megajánlott eszköz (termék) típusát, és fel kell sorolnia a működtetéséhez és rendeltetésszerű használathoz szükséges összes tartozékot.

11. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.

12. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó - az EKR rendszerben megfelelően kitöltött - felolvasólapot.

13. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.

14. Az ajánlattevők kizárólag új, korában még soha nem használt eszközre (termékre) tehet(nek)ajánlatot. AK előírja, hogy ajánlatukhoz csatolniuk kell nyilatkozatukat, hogy nyertességük esetén kizárólag új, korábban még soha nem használt olyan eszközt (terméket) adnak el az AK részére, amely mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásában foglalt műszaki követelményeknek és előírásoknak.

15. Az ajánlatban nyilatkozni kell a beazonosíthatóság érdekében az eszköz (termék) származási helyéről, valamint arról, hogy a megajánlott termék sorozatgyártású terméknek vagy egyedi gyártású terméknek minősül-e (egyedi gyártásúnak minősül a megajánlott termék, ha a sorozatgyártástól akár csak egyetlen paraméterben is eltér).

16. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott eszköz műszaki leírásának ismertetésével) igazolnia.

17. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

18. AK nem biztosít részajánlattételre lehetőséget, mert a beszerzés tárgya 1 db eszközre vonatkozik, így műszaki, funkcionális és gazdasági egységet képez.

19. Faksz: dr. Patay Géza - lajstromszáma: 00226

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

A VI.3.) További információk pont folytatása:

20. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont. Az értékelés módszere: első minőségi értékelési szempont esetén pontkiosztás, a második és harmadik minőségi értékelési szempont esetén arányosítás, a negyedik minőségi értékelési szempont esetén egyenes arányosítás,, az „ár” tekintetében pedig fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumban meghatározott képletek alkalmazásával.

21.AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. egybeszámítási szabályaira figyelemmel folytat le uniós értékhatárt meghaladó értékű közbeszerzési eljárást.

22. AK a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzés feltételes. AK a közbeszerzés finanszírozása céljából finanszírozási igényt fog benyújtani a fenntartó felé, és a finanszírozásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

23. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a megajánlott eszköznek a műszaki leírásban részletesen meghatározott adatainak és paramétereinek megadásával. A megadott paramétereket gyártó által hitelesített ábrás termékismertetővel, vagy gyártói katalógussal is alá kell támasztani.

24. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megajánlott termék tekintetében az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes gyártói megfelelőségi nyilatkozat(ok)at, és – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet alapján szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány(oka)t.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyártói megfelelőségi nyilatkozatnak és a CE tanúsítványnak a konkrétan megajánlott termékre kell vonatkoznia. Amennyiben az ajánlattevő egyedi gyártású (azaz a sorozatgyártástól akár csak egyetlen paraméterben is eltérő) terméket ajánl meg, abban az esetben be kell nyújtania a CE engedély módosításához benyújtott igazolásokat is, és egyértelműen igazolnia kell, hogy a gyártói megfelelőségi nyilatkozat és a CE tanúsítvány a sorozatgyártástól eltérő, a konkrétan megajánlott egyedi gyártású termékre vonatkozik.

25. AK helyszíni bejárás tart 3.7.2019 napján 10:00 órai kezdettel és 5.7.2019 napján 10:00 órai kezdettel (helyszín: 6900 Makó, Kórház utca 2., radiológiai osztály, szakrendelő földszint)

26. AK tájékozatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. A felhívás IV.2.6) pontjában a 2 hónap alatt 60 napot kell érteni.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019