Leveringen - 293399-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Koło: Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden

2019/S 120-293399

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Starostwo Powiatowe w Kole
Postadres: ul. Sienkiewicza 21/23
Plaats: Koło
NUTS-code: PL414
Postcode: 62-600
Land: Polen
E-mail: zp@starostwokolskie.pl
Telefoon: +48 632617809
Fax: +48 632725825

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.starostwokolskie.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.starostwokolskie.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/starostwo_powiatowe
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz diagnostyki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole

Referentienummer: IZP 272.8.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31700000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych narzędzi, przyrządów, urządzeń diagnostycznych i wulkanizacyjnych, oraz urządzeń elektronicznych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 oraz nr 5 - odrębne dla poszczególnej części, załączone do SIWZ.

Opis zawiera wymagania minimalne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń diagnostycznych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa urządzeń diagnostycznych miedzy innymi: komputerowe urządzenie do ustawiania i sprawdzania geometrii kół, analizator spalin, przyrządy optyczne, i inne

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 141 573.02 SKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPWP.09.03.02-30-0001/16-00 "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 ...

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń elektronicznych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa urządzeń elektronicznych miedzy innymi: tester diagnostyczny, urządzenie diagnostyczne do diagnostyki układów zapłonowych, miernik, próbnik ciągłości obwodów oscyloskop, sonda, i inne ...

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 99 575.04 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPWP.09.03.02-30-0001/16-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa narzędzi

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa narzędzi miedzy innymi: szafka narzędziowa z kompletem narzędzi, stół ślusarski, zestaw ściągaczy, szczypce, przyrząd do blokowania kół wkrętak, zestaw wybijaków cylindrycznych i inne ...

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 39 592.83 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPWP.09.03.02-30-0001/16-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa przyrządów

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa przyrządów między innymi: zestaw urządzeń do wymiany oleju, próbnik ciśnienia, urządzenie pomiarowe do badania pompy zasilającej, próbnik szczelności, przyrząd do odpowietrzania hamulców i inne ...

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 805.85 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPWP.09.03.02-30-0001/16-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń wulkanizacyjnych

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa urządzeń wulkanizacyjnych między innymi: poduszka pneumatyczna, kompresor śrubowy, urządzenie do demontażu opon, sprężarka tłokowa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 304.23 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPWP.09.03.02-30-0001/16-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23 ,62-600 Koło, POLSKA, piętro III, pokój nr 299.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Obowiązek informacyjny RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. 2016. 119. 1, dalej zwanym RODO), informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, reprezentowane przez Starostę Powiatu Kolskiego; Z administratorem można się kontaktować:

1. listownie: Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23; 62-600 Koło, POLSKA,

2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP,

3. telefonicznie: +48 632617836;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: telefon kontaktowy: +48 632617809; adres poczty elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl; Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; W przypadku postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dokumentacja jest przechowywana zgodnie z wytycznymi; W związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 z zm.);

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/P...

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Powiat Kolski - Starostwo Powiatowe
Postadres: ul. Sienkiewicza 21/23
Plaats: Koło
Postcode: 62-600
Land: Polen
E-mail: zp@starostwokolskie.pl
Telefoon: +48 632617809

Internetadres: www.starostwokolskie.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019