Leveringen - 293402-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Castletroy: Systeem voor bibliotheekbeheer

2019/S 120-293402

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Education Procurement Service (EPS)
Nationaal identificatienummer: IE 6609370 G
Postadres: University of Limerick, Co. Limerick
Plaats: Castletroy
NUTS-code: IE
Land: Ierland
Contactpersoon: Linda Maher
E-mail: linda.maher@ul.ie
Telefoon: +353 61233715

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.educationprocurementservice.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/87073

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=149261&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TCD — RFT for the Supply of an RFID System for the Library

Referentienummer: BDB058C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48161000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The supply of a new security and circulation system based on Radio Frequency Identification (RFID) technology to assist in the management of all print materials that reside in, or move through, the modern reading rooms at Trinity College. The RFID system will significantly improve user experience and enable better management and understanding of the use of Library collections. RFID should allow for the expansion and enrichment of the self-service environment, improving the capacity to tailor services to meet specific needs, and more generally, to better analyse, understand and manage the use of collections. The new system should also provide a means of circulating Library materials in a secure and controlled manner.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 325 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Supply of Tags

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30100000
30238000
39155100
48160000
72000000
72212160
79995000
92511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RFID Library System

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all documents relating to this competition are available to download from www.etenders.gov.ie only.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Supply of Equipment and System Design

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30100000
30238000
39155100
48160000
72000000
72212160
79995000
92511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RFID Library System.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all documents relating to this competition are available to download from www.etenders.gov.ie only.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Tagging Service

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30100000
30238000
39155100
48160000
72000000
72212160
79995000
92511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RFID Library System.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all documents relating to this competition are available to download from www.etenders.gov.ie only.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Supply of Archival Standard Tags

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30100000
30238000
39155100
48160000
72000000
72212160
79995000
92511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RFID Library System.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all documents relating to this competition are available to download from www.etenders.gov.ie only.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please see RFT document for further details.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please see RFT document for further details.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Office of the High Court
Postadres: Four Courts Ground Floor, Inns Quay
Plaats: Dublin
Postcode: 7
Land: Ierland
E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Telefoon: +353 18886000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019