Leveringen - 293414-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Lidzbark: Brandalarmsystemen

2019/S 120-293414

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nadleśnictwo Lidzbark
Postadres: Lidzbark-Nadleśnictwo 1
Plaats: Lidzbark
NUTS-code: PL622
Postcode: 13-230
Land: Polen
Contactpersoon: Marcin Bilski
E-mail: marcin.bilski@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefoon: +48 236961512
Fax: +48 236963161

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lidzbark.olsztyn.lasy.gov.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_lidzbark/zamowienia_publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: PGL LP
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Lidzbark

Referentienummer: SA.270.4.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31625200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja urządzeń celem modernizacji i zintegrowania systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych Nadleśnictwa Lidzbark, a także:

— opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,

— przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługujących system monitoringu przeciwpożarowego,

— świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania z warunkami montażu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32323500
48000000
34971000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren administrowany przez Nadleśnictwo Lidzbark

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja urządzeń celem modernizacji i zintegrowania systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych dla Nadleśnictwa Lidzbark poprzez:

— dostawę i montaż kamer dalekiego zasięgu do obserwacji terenów leśnych, umożliwiającej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na dostrzegalni pożarowej w Leśnictwie Kiełpiny, Turza Wielka i Bryńsk,

— dostawę anten i niezbędnego osprzętu umożliwiającego bezprzewodowy przesył obrazu i sterowanie w technologii 11,7-22,0 GHz (pasmo licencjonowane) z kamer do obserwacji terenów leśnych zainstalowanych na dostrzegalniach przeciwpożarowych w Leśnictwie Kiełpiny, Turza Wielka i Bryńsk do nowoprojektowanej wieży zlokalizowanej przy siedzibie nadleśnictwa,

— dostawę i wykonanie infrastruktury światłowodowej w celu dalszego przesyłu obrazu i sterowania z nowoprojektowanej wieży do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) zlokalizowanego w budynku przy siedzibie nadleśnictwa,

— dostawę wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) zlokalizowanego w budynku przy siedzibie nadleśnictwa w niezbędne elementy do odbioru obrazu i sterowania kamerami,

— dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,

— opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,

— przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługujących system monitoringu przeciwpożarowego,

— świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania z warunkami montażu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu p.n. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" i finansowane ze środków Funduszu Spójności – w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) oraz informację banku lub Spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć tej informacji, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku udziału w postępowaniu.

Eventuele minimumeisen:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty dostawy wraz z montażem co najmniej 2 systemów telewizyjnej obserwacji terenu w promieniu minimum 20 km, w tym min. 3 kamer. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) oraz wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określający wartość brutto dostaw, ich przedmiot (rodzaj wykonywanych dostaw), daty wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z dowodami, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Eventuele minimumeisen:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –- w tym okresie, wykonał w sposób należyty dostawy wraz z montażem co najmniej 2 systemów telewizyjnej obserwacji terenu w promieniu minimum 20 km, w tym min. 3 kamer.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

W siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark, 13-230 Lidzbark, pokój nr 14 – sala konferencyjna, POLSKA.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen i okresów gwarancji zawartych w ofertach.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu JEDZ oraz:

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp),

— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp),

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp,

— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: http://www.uzp.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: http://www.uzp.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019