Leveringen - 293421-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Trévoux: Kantoorbenodigdheden

2019/S 120-293421

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté de communes de Dombes Saône Vallée
Postadres: BP 231, 627 route de Jassans — CS 60231
Plaats: Trévoux Cedex
NUTS-code: FRK21
Postcode: 01602
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Pôle marchés publics
E-mail: q.portier@ccdsv.fr
Telefoon: +33 474089766

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ccdsv.fr/-Marches-publics-.html

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.ain.fr

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune d'Ambérieux-en-Dombes
Plaats: Ambérieux-en-Dombes
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: mairie@amberieux-en-dombes.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amberieux-en-dombes.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Civrieux
Plaats: Civrieux
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: mairie.civrieux01@wanadoo.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mairie-civrieux01.fr

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Fareins
Plaats: Fareins
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: mairie@mairie-fareins.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fareins.com

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Massieux
Plaats: Massieux
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: mairie@mairie-de-massieux.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mairie-de-massieux.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Misérieux
Plaats: Misérieux
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: mairie@miserieux.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://miserieux.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Parcieux
Plaats: Parcieux
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: contact@parcieux.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.parcieux.fr

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Reyrieux
Plaats: Reyrieux
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: accueil@reyrieux.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.reyrieux.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Saint-Bernard
Plaats: Saint-Bernard
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: mairie.st.bernard@wanadoo.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://mairie-saint-bernard.fr

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Saint-Didier-de-Formans
Plaats: Saint-Didier-de-Formans
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: contact@saintdidierdeformans.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mairie-stdidierdeformans.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Sainte-Euphémie
Plaats: Sainte-Euphémie
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: mairie@sainte-euphemie.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://sainte-euphemie.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Saint-Jean-de-Thurigneux
Plaats: Saint-Jean-de-Thurigneux
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: mairie@saint-jean-de-thurigneux.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://saint-jean-de-thurigneux.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Toussieux
Plaats: Toussieux
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: mairie.toussieux@wanadoo.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.toussieux.fr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Trévoux
Plaats: Trévoux
NUTS-code: FRK21
Land: Frankrijk
E-mail: contact@mairie-trevoux.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mairie-trevoux.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marchespublics.ain.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marchespublics.ain.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achat de fournitures de bureau pour les besoins du groupement de commandes constitué de la CCDSV et de ses communes membres

Referentienummer: 19PAOF01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre à bons de commande relatif à l'achat de diverses fournitures et de petit matériel de bureau.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000
30195300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre à bons de commande relatif à l'achat de diverses fournitures et de petit matériel de bureau.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu pour une période de 1 année (12 mois) à compter de l'émission du premier bon de commande.

Le marché pourra être reconduit par période de 1 année (12 mois), et ce, 3 fois au maximum. En tout état de cause, la durée totale du marché ne pourra excéder 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lyon
Postadres: Palais des juridictions administratives, 184 rue Duguesclin
Plaats: Lyon
Postcode: 69433
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019