Leveringen - 293428-2019

25/06/2019    S120

Frankrijk-Toulouse: Hydraulische uitrusting

2019/S 120-293428

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil départemental Haute-Garonne
Postadres: 1 boulevard de la Marquette
Plaats: Toulouse Cedex 9
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31090
Land: Frankrijk
Contactpersoon: https://www.haute-garonne.fr/marches-publics
E-mail: marches.sect1@cd31.fr
Telefoon: +33 534333591

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haute-garonne.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.haute-garonne.fr/marches-publics

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de composants hydrauliques, accessoires et prestations de service

Referentienummer: 19S0103
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43328100 Hydraulische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 560 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de composants hydrauliques, accessoires et prestations de service

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43328100 Hydraulische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible 3 fois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fabrication de flexibles hydrauliques — zone nord

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43328100 Hydraulische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible 3 fois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fabrication de flexibles hydrauliques — zone sud

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43328100 Hydraulische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible 3 fois.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019