Leveringen - 293437-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 120-293437

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Viešoji įstaiga CPO LT
Nationaal identificatienummer: 302913276
Postadres: Gedimino pr. 38
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT
Postcode: LT-01104
Land: Litouwen
Contactpersoon: Karolis Baryza
E-mail: k.baryza@cpo.lt
Telefoon: +370 52000835

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cpo.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/34617

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=464790
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=464790&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą, 3-ias kvietimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagalba siekiama per DPS galiojimo laikotarpį su laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Sudarant preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus teikti konkrečius pasiūlymus. Pagal preliminariąsias sutartis pagrindinės sutartys bus sudaromos naudojant CPO LT elektroninį katalogą.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 75 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vidutinės klasės stacionarieji kompiuteriai

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagalba siekiama per DPS galiojimo laikotarpį su laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Sudarant preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus teikti konkrečius pasiūlymus. Pagal preliminariąsias sutartis pagrindinės sutartys bus sudaromos naudojant CPO LT elektroninį katalogą.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Suėjus preliminariosios sutarties galiojimo terminui, šis terminas automatiškai pratęsiamas papildomam 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, jei sutarties šalis nepareiškia nesutikimo pratęsti preliminariąją sutartį. Bendras preliminariosios sutarties su pratęsimais galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aukštesnės klasės stacionarieji kompiuteriai

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagalba siekiama per DPS galiojimo laikotarpį su laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Sudarant preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus teikti konkrečius pasiūlymus. Pagal preliminariąsias sutartis pagrindinės sutartys bus sudaromos naudojant CPO LT elektroninį katalogą.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Suėjus preliminariosios sutarties galiojimo terminui, šis terminas automatiškai pratęsiamas papildomam 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, jei sutarties šalis nepareiškia nesutikimo pratęsti preliminariąją sutartį. Bendras preliminariosios sutarties su pratęsimais galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nešiojamieji kompiuteriai

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagalba siekiama per DPS galiojimo laikotarpį su laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Sudarant preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus teikti konkrečius pasiūlymus. Pagal preliminariąsias sutartis pagrindinės sutartys bus sudaromos naudojant CPO LT elektroninį katalogą.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 750 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Suėjus preliminariosios sutarties galiojimo terminui, šis terminas automatiškai pratęsiamas papildomam 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, jei sutarties šalis nepareiškia nesutikimo pratęsti preliminariąją sutartį. Bendras preliminariosios sutarties su pratęsimais galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nešiojamieji kompiuteriai mokykloms

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagalba siekiama per DPS galiojimo laikotarpį su laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Sudarant preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus teikti konkrečius pasiūlymus. Pagal preliminariąsias sutartis pagrindinės sutartys bus sudaromos naudojant CPO LT elektroninį katalogą.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Suėjus preliminariosios sutarties galiojimo terminui, šis terminas automatiškai pratęsiamas papildomam 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, jei sutarties šalis nepareiškia nesutikimo pratęsti preliminariąją sutartį. Bendras preliminariosios sutarties su pratęsimais galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Planšetiniai kompiuteriai

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagalba siekiama per DPS galiojimo laikotarpį su laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Sudarant preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus teikti konkrečius pasiūlymus. Pagal preliminariąsias sutartis pagrindinės sutartys bus sudaromos naudojant CPO LT elektroninį katalogą.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Suėjus preliminariosios sutarties galiojimo terminui, šis terminas automatiškai pratęsiamas papildomam 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, jei sutarties šalis nepareiškia nesutikimo pratęsti preliminariąją sutartį. Bendras preliminariosios sutarties su pratęsimais galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompiuterių dalys

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagalba siekiama per DPS galiojimo laikotarpį su laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Sudarant preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus teikti konkrečius pasiūlymus. Pagal preliminariąsias sutartis pagrindinės sutartys bus sudaromos naudojant CPO LT elektroninį katalogą.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Suėjus preliminariosios sutarties galiojimo terminui, šis terminas automatiškai pratęsiamas papildomam 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, jei sutarties šalis nepareiškia nesutikimo pratęsti preliminariąją sutartį. Bendras preliminariosios sutarties su pratęsimais galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 48 (keturiasdešimt aštuoni) mėnesiai.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Sąlygos nurodytos 2015-09-15 skelbime apie DPS sukūrimą (pirkimo Nr. 167297).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Sąlygos nurodytos 2015-09-15 skelbime apie DPS sukūrimą (pirkimo Nr. 167297).

Eventuele minimumeisen:

Sąlygos nurodytos 2015-09-15 skelbime apie DPS sukūrimą (pirkimo Nr. 167297).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Sąlygos nurodytos 2015-09-15 skelbime apie DPS sukūrimą (pirkimo Nr. 167297).

Eventuele minimumeisen:

Sąlygos nurodytos 2015-09-15 skelbime apie DPS sukūrimą (pirkimo Nr. 167297).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1) tiekėjui neįvykdžius įsipareigojimo sudaryti pagrindinę sutartį su užsakovu ir po nurodyto fakto tiekėjui siekiant toliau vykdyti preliminariąją sutartį, tiekėjas įsipareigoja CPO LT sumokėti baudą, lygią 150 EUR (vienam šimtui penkiasdešimt eurų);

2) tiekėjui nepateikus pasiūlymo elektroniniame kataloge vykdomame atnaujintame varžymesi 29 (dvidešimt devyniuose) užsakymuose atskiroje pirkimo objekto dalyje, už kiekvieną papildomai nepateiktą pasiūlymą atskiroje pirkimo objekto dalyje jis sumoka CPO LT baudą, lygią 150 EUR (vienam šimtui penkiasdešimt eurų);

3) nutraukus preliminariąją sutartį dėl 8.5 p. numatytų aplinkybių ar kitų tiekėjo padarytų esminių preliminariosios sutarties pažeidimų, tiekėjas įsipareigoja sumokėti CPO LT baudą, lygią 1 500 EUR (vienam tūkstančiui penkiems šimtams eurų) už preliminariosios sutarties nutraukimą kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 999
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019