Leveringen - 293438-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Porto Salvo: Software voor financiële systemen

2019/S 120-293438

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instituto de Informática, I. P.
Nationaal identificatienummer: 504322915
Postadres: Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, 17, edifício Ciência I Taguspark
Plaats: Porto Salvo
NUTS-code: PT170
Postcode: 2740-120
Land: Portugal
E-mail: ii-ao-contratacao@seg-social.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.acingov.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.acingov.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de licenciamento software SAPREADY (ou equivalente)

Referentienummer: 3001/19/0000144
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48442000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de licenciamento software SAPREADY (ou equivalente).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 520 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Porto Salvo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de licenciamento software SAPREADY (ou equivalente).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mérito técnico da proposta / Weging: 80 % da ponderação
Kostencriterium - Naam: Preço da proposta / Weging: 20 % da ponderação
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Sim. Advém da necessidade de cumprir o objetivo de prestação de contas à unidade de implementação da lei de enquadramento orçamental prevista no número 1 do artigo 4.º da lei n.o 151/2015, de 11 de setembro, em versão SNC-AP, aprovado pelo decreto-lei número 192/2015, de 11 de setembro, a partir de 1.1.2020.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho Diretivo do Instituto de Informática, I. P.
Postadres: Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, 17, edifício Ciência I, Taguspark
Plaats: Porto Salvo
Postcode: 2740-120
Land: Portugal
E-mail: ii-ao-contratacao@seg-social.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019