We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 293440-2016

Display compact view

24/08/2016    S162

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Preparati za podmazivanje

2016/S 162-293440

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: M.R. Transport JSC Skopje
Poštanska adresa: Bul. 3-ta Makedonska brigada no. 66
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Nabavna služba
Na pažnju (osoba za kontakt): Kosta Markovski
E-pošta: kostamarkovski@mztransportad.com.mk
Telefaks: +389 23248727

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.mztransportad.com.mk

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Službeni naziv: MZ Transport AD - Skopje (Arhiva)
Poštanska adresa: Bul. 3-ta makedonska brigada 66
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Na pažnju (osoba za kontakt): Kosta Markovski
E-pošta: kostamarkovski@mztransportad.com.mkkostamarkovski@mztransportad.com.mk
Telefon: +389 23248728
Telefaks: +389 23248700
Internetska adresa: http://mztransportad.com.mk

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Drugo: mr Transport JSC Skopje
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Skopje, MR Transport JSC.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 12

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 000 MKD
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
U dokumentaciji za nadmetanje.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09210000 Preparati za podmazivanje, 09211000 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje, 09211100 Motorna ulja, 09211500 Ulja za prijenosnike, 09211600 Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
II.2.2)Podaci o opcijama
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Motorna ulja za dizel lokomotive
1)Kratak opis
U dokumentaciji za nadmetanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09210000 Preparati za podmazivanje, 09211000 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje, 09211100 Motorna ulja, 09211500 Ulja za prijenosnike, 09211600 Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 000 MKD
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Motorna ulja za automobile
1)Kratak opis
U dokumentaciji za nadmetanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09210000 Preparati za podmazivanje, 09211000 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje, 09211100 Motorna ulja, 09211500 Ulja za prijenosnike, 09211600 Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 000 MKD
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Ulja za za uporabu u hidrauličnim sustavima
1)Kratak opis
U dokumentaciji za nadmetanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09210000 Preparati za podmazivanje, 09211000 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje, 09211100 Motorna ulja, 09211500 Ulja za prijenosnike, 09211600 Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 000 MKD
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Ulja za prijenosnike
1)Kratak opis
U dokumentaciji za nadmetanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09210000 Preparati za podmazivanje, 09211000 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje, 09211100 Motorna ulja, 09211500 Ulja za prijenosnike, 09211600 Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 000 MKD
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Motorna ulja
1)Kratak opis
U dokumentaciji za nadmetanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09210000 Preparati za podmazivanje, 09211000 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje, 09211100 Motorna ulja, 09211500 Ulja za prijenosnike, 09211600 Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 000 MKD
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Sredstva za podmazivanje
1)Kratak opis
U dokumentaciji za nadmetanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09210000 Preparati za podmazivanje, 09211000 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje, 09211100 Motorna ulja, 09211500 Ulja za prijenosnike, 09211600 Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 000 MKD
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Ulja za druge namjene
1)Kratak opis
U dokumentaciji za nadmetanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09210000 Preparati za podmazivanje, 09211000 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje, 09211100 Motorna ulja, 09211500 Ulja za prijenosnike, 09211600 Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 000 MKD
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: Motorna ulja za šinska vozila
1)Kratak opis
U dokumentaciji za nadmetanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09210000 Preparati za podmazivanje, 09211000 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje, 09211100 Motorna ulja, 09211500 Ulja za prijenosnike, 09211600 Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 000 MKD
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ne.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Ne.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ne.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Da.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ne.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Ne.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: da
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: Postotak smanjivanja o elektroničkoj dražbi primijenit će se adekvatno na svakoj poziciji.
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 6.10.2016 - 13:00
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
6.10.2016 - 13:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Makedonski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 6.10.2016 - 13:00

Mjesto:

Skopje MR Transport JSC Skopje.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za žalbe
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
22.8.2016