Leveringen - 293443-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik

2019/S 120-293443

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agrobioinstitut
Nationaal identificatienummer: 130455211
Postadres: bul. „Dragan Tsankov“ No. 8
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1164
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Ivan Atanasov
E-mail: abi@abi.bg
Telefoon: +359 29635407
Fax: +359 29635408

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://abi.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://abi.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%be%d0%bf

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: наука

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на общолабораторно оборудване и модернизация на ДНК секвенатор по 9 (девет) обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42900000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка е Доставка на общолабораторно оборудване и модернизация на ДНК секвенатор, разпределена в 9 (девет) обособени позиции, включващи индивидуални апарати (Обособена позиция 4: доставка на лабораторен лиофилизатор; Обособена позиция 5: доставка на автоклав; Обособена позиция 7: доставка на градиентен PCR апарат), групирани по обща и допълваща се функционалност (Обособена позиция 1: доставка на лабораторни центрофуги; Обособена позиция 2: доставка на система за концентриране под вакуум; Обособена позиция 3: доставка на дълбоко замразяващ фризер и Дюаров съд за течен азот; Обособена позиция 6: доставка на охлаждаща водна баня с циркулационен термостат и орбитален шейкър инкубатор; Обособена позиция 8: доставка на лабораторни камини и миялна машина) и модули за модернизиране на ДНК секвенатор (Обособена позиция 9: доставка и монтаж на лазер и помпа за микрообеми на автоматичен ДНК секвенатор).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 223 100.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лабораторни центрофуги

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42931100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. „Драган Цанков“ № 8, София, ет. 4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на 1 бр. охлаждащa центрофуга с ъглов и летящ ротори и 1 бр. микроцентрофуга

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на система за концентриране под вакуум

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42120000
42122500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. „Драган Цанков“ № 8, София, ет. 4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Система за концентриране под вакуум, включваща: 1 бр. ротационен вакуум изпарител и 1 бр. вакуум помпа, химически устойчива за паросъдържащи газове.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 700.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на дълбоко замразяващ фризер и Дюаров съд за течен азот

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42513100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. „Драган Цанков“ № 8, София, ет. 4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на апарати за съхранение при ниски температури, включващи: 1 бр .вертикален фризер — 86oС и 1 бр. Дюаров съд за течен азот.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лабораторен лиофилизатор

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42990000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Драган Цанков 8, София, ет.4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на 1 бр. лабораторен лиофилизатор за изсушаване на проби при ниски температури

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на автоклав

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Драган Цанков 8, София, ет.4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на автоклав за стерилизиране на среди и материали

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 700.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на охлаждаща водна баня с циркулационен термостат и орбитален шейкър инкубатор

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42943400
38436300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Драган Цанков 8, София, ет.4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на апарати за инкубиране при зададена температура, включително: 1 бр. охлаждаща водна баня с циркулационен термостат и 1 бр. орбитален шейкър инкубатор.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 700.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на градиентен PCR апарат

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38950000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Драган Цанков 8, София, ет.4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на 1 бр. градиентен PCR апарат.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лабораторни камини и миялна машина

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42959000
39180000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Драган Цанков 8, София, ет.4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на 4 бр. лабораторни камини и 1 бр. миялна машина

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и монтаж на лазер и помпа за микрообеми на автоматичен ДНК секвенатор

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Драган Цанков 8, София, ет.4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка и монтаж на лазер и помпа за микрообеми на наличен в „Агробиоинститут“ ССА, автоматичен капилярен ДНК секвенатор.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания по чл. 60 от ЗОП.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка и сервизно обслужване на апаратура.

Eventuele minimumeisen:

Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка и сервизно обслужване на апаратура.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Зала на Агробиоинститут, бул. „Драган Цанков“ № 8, София, ет. 4.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Съгласно ЗОП.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019