Leveringen - 293446-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Valenciennes: Meubilair

2019/S 120-293446

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CPAM Hainaut
63 du Rempart — CS 60499
Valenciennes
59321
Frankrijk
E-mail: Polemarches.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://cnamts.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Adres van het kopersprofiel: https://cnamts.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_dtx2UgGARZ
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
CPAM du Hainaut
63 du Rempart — CS 60499
Valenciennes
59321
Frankrijk
E-mail: Polemarches.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_dtx2UgGARZ

Adres van het kopersprofiel: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_dtx2UgGARZ

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_dtx2UgGARZ
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Organisme de sécurité sociale
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, livraison, montage, réglage implantation de mobiliers de bureau

Referentienummer: 599/07/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, livraison, montage, réglage implantation de mobiliers de bureau pour la CPAM du Hainaut.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — mobilier de bureau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 - mobilier de bureau

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement durable / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent marché est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 1.1.2020 renouvelable tacitement 2 fois par période de 12 mois sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 — sièges

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 — sièges.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement durable / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le présent marché est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 1.1.2020 renouvelable tacitement 2 fois par période de 12 mois sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Voir le règlement de la consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voir le règlement de la consultation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voir le règlement de la consultation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Publication du prochain avis juin 2023.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Concernant le lot 1, une visite obligatoire est prévue le 5.7.2019 (10:00) au 58 B boulevard Pasteur à Maubeuge.

Le candidat devra contacter M. Lemire (+33 675976585) 15 mn avant son arrivée sur site. Concernant le lot 2, chaque candidat devra (à ses frais) mettre à la disposition de la CPAM, un fauteuil de bureau de la gamme proposée dans son BPU jusqu'à la notification de l'accord-cadre. Cet échantillon devra être accompagné de sa fiche technique. Les jours de livraison du fauteuil sont fixés les 10 et 11.7.2019 au 58 B boulevard Pasteur à Maubeuge.

Le candidat devra contacter à son arrivée sur site M. Lemire (+33 675976585) ou M. Bisiaux (+33 631128875) aux horaires indiqués dans le règlement de la consultation. Pour les 2 lots, les candidats devront obligatoirement fournir un catalogue de leurs produits sous format dématérialisé par le biais de la plate-forme Meoss ou sous format papier dans les conditions décrites à l'article 3.3 du CCTP et selon les modalités fixées à l'article 9.3.1 du règlement de la consultation.

La date limite pour demander des renseignements complémentaires est fixée au 23.7.2019 (12:00)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance
13 avenue du Peuple Belge
Lille
59034
Frankrijk
Telefoon: +33 320783333
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019