Leveringen - 293468-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Mans: Beroepskleding

2019/S 120-293468

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de la Sarthe
Nationaal identificatienummer: 22720002900014
Postadres: Hôtel du département, place Aristide Briand
Plaats: Le Mans
NUTS-code: FRG04
Postcode: 72072
Land: Frankrijk
E-mail: scp@cg72.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sarthe.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.sarthe-marchespublics.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.sarthe-marchespublics.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.sarthe-marchespublics.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture & livraison de vêtements de travail et équipements divers pour les besoins des services du département de la Sarthe

Referentienummer: Dicmg
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Les prestations feront l'objet d'un accord-cadre exécuté par émission de bons de commande. La consultation concerne: la fourniture et livraison de vêtements de travail, de vêtements de dessous, de chaussures, de bottes et cuissardes, de matériel et équipement de protection et de sécurité et gilets de sauvetage pour les besoins des services du département de la Sarthe.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vêtements de travail de haute visibilité (extérieur) et vêtements de travail

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18130000
18811000
18812200
35113440
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il n'est pas prévu de montant minimum ou maximum par période.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: La valeur technique des prestations (voir le détail dans le règlement de consultation) / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Le prix des fournitures (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Le délai de livraison (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le critère environnemental (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre se terminera le 31.12.2020, il est renouvelable par reconduction tacite selon la périodicité suivante — période ferme: de la date de notification au 31.12.2020

— reconduction 1: du 1.1.2021 au 31.12.2021

— reconduction 2: du 1.1.2022 au 31.12.2022

— reconduction 3: du 1.1.2023 jusqu'à la date anniversaire de la notification de l'accord-cadre.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gilets de sauvetage

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39525300
18811000
18812200
35113440
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il n'est pas prévu de montant minimum ou maximum par période.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: La valeur technique des prestations (voir le détail dans le règlement de consultation) / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Le prix des fournitures (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Le délai de livraison (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le critère environnemental (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre se terminera le 31.12.2020, il est renouvelable par reconduction tacite selon la périodicité suivante — période ferme: de la date de notification au 31.12.2020

— reconduction 1: du 1.1.2021 au 31.12.2021

— reconduction 2: du 1.1.2022 au 31.12.2022

— reconduction 3: du 1.1.2023 jusqu'à la date anniversaire de la notification de l'accord-cadre.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vêtements de dessous

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18330000
18811000
18812200
35113440
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il n'est pas prévu de montant minimum ou maximum par période.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: La valeur technique des prestations (voir le détail dans le règlement de consultation) / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Le prix des fournitures (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Le délai de livraison (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le critère environnemental (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre se terminera le 31.12.2020, il est renouvelable par reconduction tacite selon la périodicité suivante — période ferme: de la date de notification au 31.12.2020

— reconduction 1: du 1.1.2021 au 31.12.2021

— reconduction 2: du 1.1.2022 au 31.12.2022

— reconduction 3: du 1.1.2023 jusqu'à la date anniversaire de la notification de l'accord-cadre.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chaussures, bottes et cuissardes de sécurité

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000
18811000
18812200
35113440
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il n'est pas prévu de montant minimum ou maximum par période.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: La valeur technique des prestations (voir le détail dans le règlement de consultation) / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Le prix des fournitures (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Le délai de livraison (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le critère environnemental (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre se terminera le 31.12.2020, il est renouvelable par reconduction tacite selon la périodicité suivante — période ferme: de la date de notification au 31.12.2020

— reconduction 1: du 1.1.2021 au 31.12.2021

— reconduction 2: du 1.1.2022 au 31.12.2022

— reconduction 3: du 1.1.2023 jusqu'à la date anniversaire de la notification de l'accord-cadre.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Articles de protection et de sécurité

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18143000
18811000
18812200
35113440
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il n'est pas prévu de montant minimum ou maximum par période.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: La valeur technique des prestations (voir le détail dans le règlement de consultation) / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Le prix des fournitures (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Le délai de livraison (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Le critère environnemental (voir détail dans le règlement de la consultation) / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre se terminera le 31.12.2020, il est renouvelable par reconduction tacite selon la périodicité suivante — période ferme: de la date de notification au 31.12.2020

— reconduction 1: du 1.1.2021 au 31.12.2021

— reconduction 2: du 1.1.2022 au 31.12.2022

— reconduction 3: du 1.1.2023 jusqu'à la date anniversaire de la notification de l'accord-cadre.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Voir annexes 1 et 2 du règlement de la consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voir annexes 1 et 2 du règlement de la consultation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

La présentation d'une liste des principales fournitures effectués au cours des 3 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Financement:

— paiement par virement à 30 jours, sur fonds propre,

— une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant du bon de commande de l'accord-cadre est supérieur à 50 000 EUR HT.

Forme juridique l'accord-cadre sera conclu soit:

— avec un fournisseur unique,

— avec des fournisseurs groupés solidaires,

— avec des fournisseurs groupés conjoints.

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage, pour l'exécution de l'accord-cadre.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 120 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.sarthe-marchespublics.fr — Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres à passer par le module «Correspondre avec l'acheteur» de la plate-forme www.sarthe-marchespublics.fr

— en cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le secrétariat du service de la commande publique au +33 243547266,

— une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres,

— depuis le 1.10.2018, l'offre électronique est obligatoire. En revanche, la signature électronique est facultative lors de la remise des offres. Seul le candidat retenu devra obligatoirement se doter d'une signature électronique pour signer le marché.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île Gloriette, CS 24111
Plaats: Nantes
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658

Internetadres: http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Postadres: immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso
Plaats: Nantes
Postcode: 44202
Land: Frankrijk
E-mail: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr

Internetadres: http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Ccra.htm

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019