Leveringen - 293478-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Brno: Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen

2019/S 120-293478

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Masarykova univerzita
Nationaal identificatienummer: 00216224
Postadres: Žerotínovo nám. 617/9
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064
Postcode: 601 77
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Elena Komjaty
E-mail: komjaty@rect.muni.cz
Telefoon: +420 549493883

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.muni.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.muni.cz/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zakazky.muni.cz/vz00005467
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zakazky.muni.cz/vz00005467
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Výukové nahrávací studio FF MU

Referentienummer: MU-ZAK/124359/2019/957288/RMU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž výukového nahrávacího studia včetně jeho uvedení do provozu v objektu Filozofické fakulty v Brně, Janáčkovo nám. 654/2a, 602 00 Brno - střed, ČESKÁ REPUBLIKA.

Předmětem veřejné zakázky je zejména pořízení audiovizuální technologie a studiové technologie pro nahrávání, včetně distribučního systému

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 21 500 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32330000
32332300
32583000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064
Voornaamste plaats van uitvoering:

Objekt Filozofické fakulty v Brně, Janáčkovo nám. 654/2a, 602 00 Brno - střed, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž výukového nahrávacího studia včetně jeho uvedení do provozu v objektu Filozofické fakulty v Brně, Janáčkovo nám. 654/2a, 602 00 Brno - střed, ČESKÁ REPUBLIKA.

Předmětem veřejné zakázky je zejména pořízení audiovizuální technologie a studiové technologie pro nahrávání, včetně distribučního systému

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 500 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 (zkrácený název SIMU+)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Účastník musí prokázat základní způsobilost ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

Účastník musí prokázat profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky budou podávány výhradně elektronicky, nebude jejich otevírání veřejné.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: Tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@compet.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167111

Internetadres: http://www.compet.cz

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@compet.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.compet.cz

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019