Leveringen - 293482-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Šiauliai: Meubilair

2019/S 120-293482

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Šiaulių „Aušros“ muziejus
190757036
Vilniaus g. 74
Šiauliai
LT-76283
Litouwen
Contactpersoon: Greta Džiugienė
Telefoon: +370 41399278
E-mail: pirkimai@ausrosmuziejus.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ausrosmuziejus.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5764

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=464815
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=464815&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ekspozicijos baldų ir ekspozicijos įrangos pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pirkimo objektas yra suskirstytas į dalis:

1) pirma dalis „Ekspozicijos baldai ir instaliacijos“. Perkamų baldų ir instaliacijos apimtys ir savybės apibūdintos konkurso sąlygų 1 priede pateiktame projekte „Venclauskių namai. Ekspozicijos baldų ir instaliacijos projektas“. Siūlomų ekspozicijos baldų ir instaliacijos kaina negali viršyti 187 423,32 EUR be PVM;

2) antra dalis „Ekspozicijos įranga“. Perkamos įrangos apimtys ir savybės apibūdintos konkurso sąlygų 2 priede pateiktame projekte „Venclauskių namai. Ekspozicijos įrangos projektas“. Siūlomos ekspozicijos įrangos kaina negali viršyti 25 000,00 EUR be PVM.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ekspozicijos baldai ir instaliacijos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pirma dalis yra „Ekspozicijos baldai ir instaliacijos“. Perkamų baldų ir instaliacijos apimtys ir savybės apibūdintos konkurso sąlygų 1 priede pateiktame projekte „Venclauskių namai. Ekspozicijos baldų ir instaliacijos projektas“. Siūlomų ekspozicijos baldų ir instaliacijos kaina negali viršyti 187 423,32 EUR be PVM.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 01/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Esant nenumatytoms aplinkybėms, šalims susitarus, terminas gali būti pratęstas iki 2019 m. gruodžio 13 d.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

05.4.1-CPVA-V-301-01-0001

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ekspozicijos įranga

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Antra dalis yra „Ekspozicijos įranga“. Perkamos įrangos apimtys ir savybės apibūdintos konkurso sąlygų 2 priede pateiktame projekte „Venclauskių namai. Ekspozicijos įrangos projektas“. Siūlomos ekspozicijos įrangos kaina negali viršyti 25 000,00 EUR be PVM.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 01/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Esant nenumatytoms aplinkybėms, šalims susitarus, terminas gali būti pratęstas iki 2019 m. gruodžio 13 d.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

05.4.1-CPVA-V-301-01-0001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi būti pateiktas elektroniniu būdu.

Užtikrinimo vertė I pirkimo daliai „Ekspozicijos baldai ir instaliacijos“ – 3 400,00 EUR (trys tūkstančiai keturi šimtai eurų), II pirkimo daliai „Ekspozicijos įranga“ – 800,00 EUR (aštuoni šimtai eurų). Banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019