Leveringen - 293486-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Straatsburg: Computerservers

2019/S 120-293486

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département du Bas Rhin
Postadres: place du Quartier Blanc
Plaats: Strasbourg
NUTS-code: FRF11
Postcode: 67964
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. le président
E-mail: marche.dsi@bas-rhin.fr
Telefoon: +33 388766767

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bas-rhin.fr/acces-direct/les-marches-publics

Adres van het kopersprofiel: http://alsacemarchespublics.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://alsacemarchespublics.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://alsacemarchespublics.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de serveurs informatiques

Referentienummer: 00004624
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48822000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Serveurs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de serveurs

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48822000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bas-Rhin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de serveurs (serveurs d'infrastructure).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lot 01: acquisition de serveurs:

— (Cr)Montant BDC minimum: 16666,67 EUR (HT)/20 000 EUR (TTC),

— (Cr) Montant BDC maximum: 100 000 EUR (HT)/120 000 EUR (TTC).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de serveurs hyperconvergée

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48822000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bas-Rhin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de serveurs pour infrastructure hyperconvergée.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Lot 02: acquisition de serveurs pour infrastructure hyperconvergée:

— (Cr)Montant BDC minimum: 16 666,7 EUR (HT)/20 000 EUR (TTC),

— (Cr) Montant BDC maximum: 100 000 EUR (HT)/120 000 EUR (TTC).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:05
Plaats:

Strasbourg.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

L'ouverture des plis n'est pas publique.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Financement: sur le budget annuel du département du Bas-Rhin en ressources propres.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif (TA) de Strasbourg
Postadres: 31 avenue de la Paix — BP 1038
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Telefoon: +33 388212323
Fax: +33 388364466

Internetadres: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019