Leveringen - 293497-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Donostia-San Sebastián: Brandblusuitrusting

2019/S 120-293497

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Diputación Foral de Gipuzkoa — Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
Nationaal identificatienummer: P2000000F
Postadres: Plaza Gipuzkoa
Plaats: Donostia-San Sebastián
NUTS-code: ES212
Postcode: 20004
Land: Spanje
Contactpersoon: Alicia Etxeberria Urra
E-mail: alietxeberria@gipuzkoa.eus
Telefoon: +34 943112272

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gipuzkoa.eus/

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso21701/es_doc/es_arch_expjaso21701.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Carrozado de 2 chasis para configuración de 2 autobombas rurales (Parques Arrate y Urola) del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Referentienummer: X19020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Carrozado de 2 chasis para configuración de 2 autobombas rurales (Parques Arrate y Urola) del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 446 281.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES212
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES212 — Gipuzkoa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Carrozado de 2 chasis para configuración de 2 autobombas rurales (Parques Arrate y Urola) del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 446 281.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 9:00
Plaats:

Palacio Foral.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Pública.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales de Gipuzkoa
Postadres: Plaza Gipuzkoa, s/n
Plaats: Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Postcode: 20004
Land: Spanje
E-mail: gipuzkoa@gipuzkoa.eus
Telefoon: +34 943112111

Internetadres: http://www.gipuzkoa.eus/es/aldundia/gobernantza-eta-gizartearekiko-komunikazioa/kontratazio-errekurtsoen-auzitegia

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Contacto Técnico
Postadres: Plaza Gipuzkoa, s/n
Plaats: Donostia (Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa)
Postcode: 20004
Land: Spanje

Internetadres: http://www.gipuzkoa.eus/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019