Доставки - 293500-2018

07/07/2018    S129    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Велико Търново: Електрическа енергия

2018/S 129-293500

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Национална агенция за приходите — ТД на НАП Велико Търново
1310631880291
пл. „Център“ № 2, ет. 1, стая 106
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Р. Колева; К. Попова
Телефон: +359 62-617207/ +359 62-617193
Електронна поща: r.koleva@ro04.nra.bg
Факс: +359 62-625987
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nap.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3664

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.nap.bg/news?id=3664
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Национална агенция за приходите/ТД на НАП Велико Търново
1310631880291
пл. „Център“ № 2, ет. 2, стая 205
Велико Търново
5000
България
Лице за контакт: Б. Борисов
Телефон: +359 62617124
Електронна поща: bo.borisov@ro04.nra.bg
Факс: +359 62625987
код NUTS: BG321

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nap.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3664

I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на офиси Видин, Враца, Габрово, Монтана и Плевен при ТД на НАП В. Търново“.

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочените офиси, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор изпълнителя, като възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от ЕСО ЕАД; поемане на отговорността за балансиране, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия. Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 975 081 kWh (975,081 MWh).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 370 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на офиси Видин, Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП В. Търново“.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
код NUTS: BG313
код NUTS: BG312
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

гр. Видин, ул. „Шести септември“ № 12; гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 86; ул. „Петропавловска“ № 43; гр. Монтана, ул. „Л. Каравелов“ № 11, пл. „Жеравица“ № 3 и ул. „Хр. Ботев“ № 67; гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 43

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочените офиси, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор изпълнителя, като възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД); поемане на отговорността за балансиране — задължението за финансово уреждане на разликите между количеството електрическа енергия по регистриран график/прогноза за потребление и реално отчетеното потребление от средствата за търговско измерване, или разликата между покупките и продажбите за даден период на сетълмент, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя, в това число в необходимите случаи регистрация на обектите на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, смяна на доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група и други съгласно действащото законодателство.

Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 859 147 kWh (859,147 MWh).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва от ТД на НАП Велико Търново по банков път в срок до 30 дни след представяне на фактура за действително потребеното количество нетна електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди в съответните измервателни точки в обектите на възложителя. Фактурата се издава след изтичане на отчетния период от 1 месец (текущия месец), без междинни или авансови плащания.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на офис Габрово при ТД на НАП В. Търново“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

гр. Габрово, ул. „Априловска“ № 7 и ул. „Радецка“ № 11.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочения офис, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор изпълнителя, като възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД); поемане на отговорността за балансиране — задължението за финансово уреждане на разликите между количеството електрическа енергия по регистриран график/прогноза за потребление и реално отчетеното потребление от средствата за търговско измерване, или разликата между покупките и продажбите за даден период на сетълмент, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя, в това число в необходимите случаи регистрация на обектите на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, смяна на доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група и други съгласно действащото законодателство.

Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 115 934 kWh (115,934 MWh).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва от ТД на НАП Велико Търново по банков път в срок до 30 дни след представяне на фактура за действително потребеното количество нетна електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди в съответните измервателни точки в обектите на възложителя. Фактурата се издава след изтичане на отчетния период от 1 месец (текущия месец), без междинни или авансови плащания.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът да притежава валидна лицензия, издадена от КЕВР, за търговия с електрическа енергия с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), в съответствие с чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ.

За доказване на съответствието по т. 1 в част ІV, раздел А „Годност“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участниците следва да представят информация за притежавана лицензия с обхват „Търговия с електрическа енергия“, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като посочат номера, под който са вписани в публичния регистър, поддържан от КЕВР и номера на лицензията.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора актуални документи, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за подбор, отнасящи се до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

За доказване на изискуемия от възложителя опит за изпълнение на поръчката участниците следва да представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, като посочат описанието на извършените доставки на електрическа енергия, стойност, количествата доставена електрическа енергия, период на изпълнение (посочва се начална дата и крайна дата на периода, през който е извършена доставката, и получателите/възложителите на доставки, независимо дали са публични или частни субекти). Списъкът се представя чрез попълване на информацията в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора актуални документи, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за подбор, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има изпълнени доставки с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка за „доставка на нетна електрическа енергия“ или „доставка на нетна електрическа енергия и осъществяване на задължения като координатор на балансираща група“ през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Като сходни с предмета на настоящата обществена поръчка възложителят приема изпълнението на дейности за „доставка на нетна електрическа енергия“ или „доставка на нетна електрическа енергия и осъществяване на задължения като координатор на балансираща група“.

Забележка:

„Изпълнена“ е тази доставка, която е извършена в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, при подписването му в размер на 3 % (три на сто) от максимално допустимата стойност на договора без ДДС. Гаранцията се представя в 1 от следните форми по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията за задържането или освобождаването ѝ са определени в проекта на договора — неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/08/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/08/2018
Местно време: 11:00
Място:

гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, ет. 2, ст. 210 (заседателна зала)

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Прогнозен график за публикуване на следващо обявление — юли 2019 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на &2 от ДР на ЗМИП, както и на основанията по чл. 107 от ЗОП и чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Национална агенция за приходите предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел „За НАП“, рубрика „Профил на купувача“, от датата на публикуване на обявлението в ОВ на ЕС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/07/2018