Leveringen - 293502-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Laboratoriumreagentia

2019/S 120-293502

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Assistance publique hôpitaux de Paris
Nationaal identificatienummer: 26750045200672
Postadres: Direction des achats — logistique — 5e étage — bureau 516 — 7 rue du Fer à Moulin
Plaats: Paris
NUTS-code: FR10
Postcode: 75005
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. Renaud Cateland, directeur par intérim
E-mail: Logistique.achats.conso@eps.aphp.fr
Telefoon: +33 146691334
Fax: +33 146691234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ageps.aphp.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436381&orgAcronyme=x7c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=436381&orgAcronyme=x7c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, livraison et prestations associées de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, réactifs de biologie pour l'étude de l'auto-immunité

Referentienummer: AGEPS_AO_19-22C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, livraison et prestations associées de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, réactifs de biologie pour l'étude de l'auto-immunité destinés à l'ensemble des établissements de l'assistance publique — hôpitaux de Paris.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 849 111.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour la recherche par immunofluorescence de cellules HEP2 avec mise à disposition de préparateur de lames, de microscope et caméra pour la lecture automatisée des lames

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour la recherche par immunofluorescence de cellules HEP2 avec mise à disposition de préparateur de lames, de microscope et caméra pour la lecture automatisée des lames (lames séparées, trousses complètes, contrôles et réactifs complémentaires).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités /An: 100 000 puits/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour l'identification des anticorps anti ect ena (qualitatif et semi quantitatif), des cibles antigéniques cytoplasmiques, des anticorps anti tissu, dépistage des ANCA ou GBM par technique

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour l'identification des anticorps anti ect ena (qualitatif et semi quantitatif), des cibles antigéniques cytoplasmiques, des anticorps anti tissu, dépistage des ANCA ou GBM par technique DOT automatisée avec mise à disposition d'un préparateur automatique d'immunoblots avec logiciel, scanner pour la lecture automatisée et l'archivage des résultats.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 9 300 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour l'identification des anticorps anti ECT ENA (qualitatif et semi quantitatif), des cibles antigéniques cytoplasmiques, des anticorps anti tissu, dépistage des ANCA ou GBM par technique DOT manuelle

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour l'identification des anticorps anti ECT ENA (qualitatif et semi quantitatif), des cibles antigéniques cytoplasmiques, des anticorps anti tissu, dépistage des ANCA ou GBM par technique DOT manuelle. PSE facultative: automatisation des étapes de lecture, d'interprétation et d'archivage des résultats.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 7 344 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour le dépistage des ANCA par immunofluorescence (lames séparées et trousses complètes, contrôles et réactifs complémentaires)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour le dépistage des ANCA par immunofluorescence (lames séparées et trousses complètes, contrôles et réactifs complémentaires).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 57 000 puits/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour le dépistage des anticorps spécifiques d'organes par immunofluorescence (lames séparées et trousses complètes, contrôles et réactifs complémentaires)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour le dépistage des anticorps spécifiques d'organes par immunofluorescence (lames séparées et trousses complètes, contrôles et réactifs complémentaires).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 12 304 puits/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour la détection et le dosage des anticorps anti ADN double brin par technique Elisa

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour la détection et le dosage des anticorps anti ADN double brin par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 35 000 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour le dosage des anticorps anti cardiolipide (IGG, IGM séparées) par technique Elisa (IGA souhaité)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour le dosage des anticorps anti cardiolipide (IGG, IGM séparées) par technique Elisa (IGA souhaité).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 32 560 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour la détection des anticorps anti ADN sur Crithidia par immunofluorescence (lames séparées, trousses complètes, contrôles et réactifs complémentaires)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour la détection des anticorps anti ADN sur Crithidia par immunofluorescence (lames séparées, trousses complètes, contrôles et réactifs complémentaires).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 8 743 puits/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour la détection des anticorps anti tissu sur coupe de rat (triple substrat) par immunofluorescence, (lames séparées, trousses complètes, contrôles et réactifs complémentaires)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour la détection des anticorps anti tissu sur coupe de rat (triple substrat) par immunofluorescence, (lames séparées, trousses complètes, contrôles et réactifs complémentaires).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 28597 puits/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour l'identification des Anticorps anti gangliosides par technique DOT manuelle

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour l'identification des Anticorps anti gangliosides par technique DOT manuelle. PSE facultative: automatisation des étapes de lecture, d'interprétation et d'archivage des résultats.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 3 392 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour le dépistage des anticorps anti ECT (ENA) totaux par technique Elisa

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour le dépistage des anticorps anti ECT (ENA) totaux par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 16 450 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour l'identification des anticorps anti ECT (ENA) par technique Elisa (la trousse doit inclure au moins RNP, SM, Jo1, Rossa, SSB et SCL 70)

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour l'identification des anticorps anti ECT (ENA) par technique Elisa (la trousse doit inclure au moins RNP, SM, Jo1, Rossa, SSB et SCL 70).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 2 684 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour l'identification et titrage simultané des anticorps anti-ECT (ENA) par technologie Multiplex (Luminex)

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour l'identification et titrage simultané des anticorps anti-ECT (ENA) par technologie Multiplex (Luminex).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 3 008 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour le dosage des anticorps anti MPO et dosage des anticorps anti Pr3 par technique Elisa (Trousse de réactif séparée)

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour le dosage des anticorps anti MPO et dosage des anticorps anti Pr3 par technique Elisa (Trousse de réactif séparée).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 19 014 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour l'identification des anti MPO + anti PR3 + autres spécificités par technique Elisa

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour l'identification des anti MPO + anti PR3 + autres spécificités par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 4 544 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour le dépistage (screen) des anticorps anti cardiolipide par technique Elisa

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour le dépistage (screen) des anticorps anti cardiolipide par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 5 500 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour le dépistage des anticorps anti-béta 2 Gp1 par technique Elisa

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour le dépistage des anticorps anti-béta 2 Gp1 par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 4 600 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour la détection et dosage des anticorps anti béta 2 GP1 (IG G et IGM séparés) par technique Elisa

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour la détection et dosage des anticorps anti béta 2 GP1 (IG G et IGM séparés) par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 15 875 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour détection des anticorps anti-phospholipide totaux par technique Elisa

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour détection des anticorps anti-phospholipide totaux par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 20 329 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour Dosage des anticorps anti transglutaminase (IGA et IGG) et/ou des anticorps anti gliadine (IGA et IGG) coffrets séparés, par technique Elisa

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour Dosage des anticorps anti transglutaminase (IGA et IGG) et/ou des anticorps anti gliadine (IGA et IGG) coffrets séparés, par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 9 179 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour dosage des anticorps anti thyroglobuline TG par technique Elisa

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour dosage des anticorps anti thyroglobuline TG par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 4 128 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour dosage des anticorps anti TPO par technique Elisa

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour dosage des anticorps anti TPO par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 4 037 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour détection et dosage des facteurs rhumatoïdes (IGM) par technique Elisa

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour détection et dosage des facteurs rhumatoïdes (IGM) par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 798 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour détection des facteurs rhumatoïdes (IGM) par la réaction de Waaler rose

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour détection des facteurs rhumatoïdes (IGM) par la réaction de Waaler rose.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 22 750 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dosage des anticorps anti-peptides cycliques citrullinés par technique Elisa

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dosage des anticorps anti-peptides cycliques citrullinés par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 22 750 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour le dosage quantitatif des anticorps anti acide glutamique décarboxylase (GAD), des anticorps anti-ia-2 et des anticorps anti transporteur du zinc 8 (Znt8) par technique Elisa

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour le dosage quantitatif des anticorps anti acide glutamique décarboxylase (GAD), des anticorps anti-ia-2 et des anticorps anti transporteur du zinc 8 (Znt8) par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 9 930 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour la détection des anticorps anti-desmoglein 1, des antocorps anti-desmoglein 3, des anticorps anti- bp230 et des anticorps anti-bp180 par technique Elisa

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour la détection des anticorps anti-desmoglein 1, des antocorps anti-desmoglein 3, des anticorps anti- bp230 et des anticorps anti-bp180 par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 8 540 puits/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dosage des anticorps anti-asca par technique Elisa

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dosage des anticorps anti-asca par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 1 040 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dosage des anticorps anti-arn Pol3 détection des Ac anti-arnpolymérase II par technique Elisa

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dosage des anticorps anti-arn Pol3 détection des Ac anti-arnpolymérase II par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 2 282 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour détection des Ac anti-annexine V Igg par technique Elisa

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour détection des Ac anti-annexine V Igg par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 5 000 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour détection des Ac anti-phosphatidyl ethanolamine par technique Elisa

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour détection des Ac anti-phosphatidyl ethanolamine par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 3 148 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réactifs pour Détection des anticorps anti-prothrombine et des anticorps anti-phosphatidylsérine/prothrombine par technique Elisa

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réactifs pour Détection des anticorps anti-prothrombine et des anticorps anti-phosphatidylsérine/prothrombine par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 3 380 tests/an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Détection des anticorps anti-gp210 et anti-sp100 par technique Elisa

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Détection des anticorps anti-gp210 et anti-sp100 par technique Elisa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Renouvelable par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Volume unités par an: 821 tests/an.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

La lettre de candidature (formulaire DC1 dûment rempli et signé) attestant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 46 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics relatif aux interdictions de soumissionner aux marchés publics et qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales; la déclaration du candidat (formulaire DC2 dûment rempli). En cas de groupement, chaque membre devra fournir le DC2; Les formulaires DC1, DC2 sont téléchargeables sur http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm

Les documents précédents peuvent être remplacés par le Document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

La lettre de candidature (formulaire DC1 dûment rempli et signé) attestant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 46 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics relatif aux interdictions de soumissionner aux marchés publics et qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales; la déclaration du candidat (formulaire DC2 dûment rempli). En cas de groupement, chaque membre devra fournir le DC2; Les formulaires DC1, DC2 sont téléchargeables sur http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm

Les documents précédents peuvent être remplacés par le Document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dans le DC2 ou le DUME, la rubrique concernant le chiffre d'affaires HT des 3 derniers exercices disponible ou, à défaut, pour les entreprises nouvellement créées, une déclaration appropriée de banque.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

AGEPS.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Aucune personne extérieure à l'AGEPS n'est autorisée à participer à l'ouverture.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Prochain avis de publication au 1er trimestre 2022.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les accords-cadres sont à effet du 1.11.2019 au 31.10.2022 soit 36 mois et renouvelables par tacite reconduction une fois pour une durée de 12 mois, sauf dénonciation par l'AGEPS par lettre recommandée avec avis de réception 3 mois au moins avant la fin de la période initiale soit le 31.7.2022.

La durée totale du marché ou accord-cadre, période(s) de reconduction comprise(s), ne pourra excéder 48 mois.

Les offres seront présentées en euros.

Les critères d'attribution sont: pour 60 %: la qualité pour 40 %: le prix les critères d'attribution et leurs éventuels sous-critères sont détaillés dans le règlement de la consultation.

Le Dossier de consultation des entreprises (DCE) est mis à disposition des candidats sur PLACE à compter de la publication du présent avis au JOUE.

La plate-forme oblige à répondre lot par lot, le candidat est néanmoins autorisé à déposer l'ensemble de ses documents sur un seul lot même s'il présente une offre sur plusieurs lots. Dans ce cas, les candidats sont priés de structurer correctement l'arborescence de leur dossier en créant notamment un sous-dossier par lot pour les dossiers techniques.

Lieu de livraison: Hôpitaux de l' AP-HP. Il est possible de proposer des PSE (Prestations supplémentaires éventuelles) pour les lots 3 et 10.

Les variantes sont acceptées uniquement pour le lot 2 avec MAD, une variante peut être proposée avec l'offre de base.

Les quantités par lot sont annuelles et données à titre indicatif. Les lots sont détaillés dans l'annexe 2 du DCE. Codes NUTS: FR 10 (Île-de-France), FR 222 (Liancourt), FR 301 (Berck), FR 615 (Hendaye), FR 825 (San Salvadour).

Les accords-cadres issus de cette consultation s'entendent comme des accords-cadres à bons de commande au sens des articles 78 et 80 du décret relatif aux marchés publics.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 4
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-paris@juradm.fr

Internetadres: http://Paris.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 4
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-paris@juradm.fr

Internetadres: http://Paris.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019