Dienstleistungen - 293502-2022

01/06/2022    S105

Polen-Perlejewo: Software-Implementierung

2022/S 105-293502

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA PERLEJEWO
Nationale Identifikationsnummer: REGON 450670060
Ort: Perlejewo
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Postleitzahl: 17-322
Land: Polen
E-Mail: ug@perlejewo.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/ogloszenia-o-przetargach
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług Gminy Perlejewo.

Referenznummer der Bekanntmachung: GP.271.1.6.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72263000 Software-Implementierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój systemów informatycznych w Gminie Perlejewo w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48422000 Softwarepaketreihen
48442000 Finanzsystemsoftwarepaket
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72211000 Programmierung von System- und Anwendersoftware
72253200 Systemunterstützung
72420000 Internet-Entwicklung
72322000 Datenverwaltung
72300000 Datendienste
72310000 Datenverarbeitung
72512000 Dokumentenmanagement
48820000 Server
32420000 Netzausrüstung
30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte
31682530 Notstromversorgungsaggregate
31213300 Kabelverteilschrank
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Hauptort der Ausführung:

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 1 - Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu obejmuje: a) przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (analizy przedwdrożeniowej) oraz zaprojektowanie architektury Systemu i opracowanie Koncepcji Systemu, b) dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania, c) wdrożenie Oprogramowania, d) dostawę, instalację i konfigurację sprzętu będącego przedmiotem Zamówienia (serwera - 1 szt., macierzy NAS - 1 szt., urządzenia UTM - 1 szt., zasilacza awaryjnego - 1 szt., szafy krosowniczej - 1 szt.), e) migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna, f) przeprowadzenie digitalizacji zasobów informacji przestrzennej, g) udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas usunięcia Awarii / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas usunięcia Błędu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Czas usunięcia Wady / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPD.08.01.00-20-0072/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Hauptort der Ausführung:

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa sprzętu komputerowego – obejmuje dostawę wyposażenia stanowisk pracowniczych: a) zestawów komputerowych (7 szt.), b) komputerów przenośnych (2 szt.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Warunki serwisu gwarancyjnego na zestawy komputerowe / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Warunki serwisu gwarancyjnego na komputery przenośne / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPD.08.01.00-20-0072/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dotyczy Części nr 1: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych, b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dotyczy Części nr 1: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, każde obejmujące dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego obsługującego co najmniej obszar podatków lokalnych oraz księgowości i finansów oraz zintegrowanych z nim: systemu elektronicznego obiegu dokumentów i portalu udostępnionego w sieci Internet prezentującego stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych zintegrowanego z platformą ePUAP, o wartości łącznej tych zamówień nie mniejszej niż 400 000 zł brutto, b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, każde obejmujące dostawę i wdrożenie systemu zarządzania zasobami informacji przestrzennej wraz z digitalizacją zasobów informacji przestrzennej i udostępnieniu ich na portalu mapowym, o wartości łącznej tych zamówień nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu – posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia systemów informatycznych) obejmujących dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego obsługującego co najmniej obszar podatków lokalnych oraz księgowości i finansów oraz zintegrowanych z nim: systemu elektronicznego obiegu dokumentów i portalu udostępnionego w sieci Internet prezentującego stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych zintegrowanego z platformą ePUAP pełniąc funkcję kierownika lub równoważną (tj. osoba kierowała pracą zespołu projektowego i była odpowiedzialna za prawidłowość wykonania projektu), o wartości łącznej tych projektów nie mniejszej niż 400 000 zł brutto, d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń systemów informatycznych posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych każda z osób, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace wdrożeniowe w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących modernizację lub wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego obsługującego co najmniej obszar podatków lokalnych oraz księgowości i finansów, o wartości łącznej tych projektów nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, e) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń systemów informatycznych posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych każda z osób, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace wdrożeniowe w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących modernizację lub wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, o wartości łącznej tych projektów nie mniejszej niż 40 000 zł brutto, f) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń systemów informatycznych posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych każda z osób, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace wdrożeniowe w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu zarządzania zasobami informacji przestrzennej wraz z digitalizacją zasobów informacji przestrzennej i udostępnieniu ich na portalu mapowym, o wartości łącznej tych projektów nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/06/2022
Ortszeit: 11:15
Ort:

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/05/2022