Leveringen - 293505-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Televisie-uitrusting

2019/S 120-293505

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, Oddział Terenowy w Krakowie
Postadres: ul. Krzemionki 30
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 30-525
Land: Polen
E-mail: przetargi.kra@tvp.pl
Telefoon: +48 122615212
Fax: +48 124236512

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tvp.pl

Adres van het kopersprofiel: https://tvp.eb2b.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://przetargi.tvp.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tvp.eb2b.com.pl/
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://przetargi.tvp.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Media

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż dodatkowych urządzeń telewizyjnych do modernizowanego wozu DSNG POL26 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie

Referentienummer: ZP/TXKK/5/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32324300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej do mobilnej stacji satelitarnej DSNG posiadanej przez Oddział Terenowy Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ - OPZ. Dostawa i montaż dodatkowych urządzeń telewizyjnych dotyczy nowego wozu DSNG Zamawiającego wyposażonego już w następujące nowe urządzenia:

1. Antena nadawcza Satmission SMP-155DA Streamline

2. Wzmacniacz mocy Space Path STA 3318-KU1DU

3. Mikser wizji DataVideo SE-2800

4. Agregat prądotwórczy Panda 5000i PVMV-N

5. Zabudowa specjalistyczna: stojaki (rack’i) 19”, stół operatorski

6. Kontroler urządzeń w.cz. Space Path SPC-1U01

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 076 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej do mobilnej stacji satelitarnej DSNG posiadanej przez Oddział Terenowy Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ - OPZ. Dostawa i montaż dodatkowych urządzeń telewizyjnych dotyczy nowego wozu DSNG Zamawiającego wyposażonego już w następujące nowe urządzenia:

1. Antena nadawcza Satmission SMP-155DA Streamline

2. Wzmacniacz mocy Space Path STA 3318-KU1DU

3. Mikser wizji DataVideo SE-2800

4. Agregat prądotwórczy Panda 5000i PVMV-N

5. Zabudowa specjalistyczna: stojaki (rack’i) 19”, stół operatorski

6. Kontroler urządzeń w.cz. Space Path SPC-1U01

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu

1.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.2.1 w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie urządzeń telewizyjnych i wykonaniu ich montażu w wozie satelitarnym DSNG lub transmisyjnym o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto.

1.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

1.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

1.5 Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

1.6 Dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą:

1.6.1 dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;

1.6.2 pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia;

1.6.3 w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.5 SIWZ – dokument potwierdzający wniesienie wadium;

1.6.4 JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca lub nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

1.6.5 JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

1.6.6 dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Cd. poniżej

Eventuele minimumeisen:

2.1 Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

2.1.1 oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 369), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

2.1.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

2.1.3 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.1.4 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.1.5 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

2.1.6a) pkt 1.6.1 zdanie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

2.1.6b) pkt 2.1.2-2.1.3 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1.6a) i 2.1.6b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Cd. poniżej

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

2.1.7 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2.1.6, odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się.

2.2 Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

2.2.1 Wykaz wykonanych zadań w ostatnich 3 latach: dostawie urządzeń telewizyjnych i wykonaniu ich montażu w wozie satelitarnym DSNG lub transmisyjnym, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencje) potwierdzających, że zadania te zostały wykonane należycie o których mowa w pkt. 1.2.1.

3.1 Terminy składania oferty oraz pozostałych dokumentów lub oświadczeń

3.1.1 ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą, określone w pkt 1.6, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie określonym w pkt 14.1 SIWZ;

3.1.2 oświadczenie określone w pkt 2.1.1 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie w zakładce „Załączniki” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz z ww informacją Zamawiający zamieści wzór przedmiotowego oświadczenia;

3.1.3 dokumenty lub oświadczenia określone w pkt 2.1.2-2.1.5, 2.2 Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu 1;

3.1.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w ww. terminie składa również, aktualne na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 2.1.2-2.1.5, dotyczące każdego z tych podmiotów.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Otwarcie ofert, za pośrednictwem Platformy, nastąpi w dniu u Zamawiającego w Krakowie przy ulicy Krzemionki 30, pok. nr 202, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura została określona w punkcie 14 SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 32 000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

3. Sposób porozumiewania się stron jest określony w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SIWZ są:

2.1 odwołanie;

2.2 skarga do sądu.

3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Pzp.

4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019