Leveringen - 293506-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bologna: Noodgenerator

2019/S 120-293506

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Azienda USL di Bologna — Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Via Altura 7
Bologna
40139
Italië
Contactpersoon: Sara Capizzi
Telefoon: +39 0516225558
E-mail: sara.capizzi@ausl.bologna.it
Fax: +39 0516225136
NUTS-code: ITH55

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.intercenter.regione.emilia-romagna.it

Adres van het kopersprofiel: www.ausl.bologna.it/operatori-economici

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.intercenter.regione.emilia-romagna.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta n. 80/2019 — Manutenzione straordinaria- sostituzione gruppi di continuità rotanti presso l'Ospedale Maggiore

Referentienummer: PA 80/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31127000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura, con servizi e lavori accessori

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 953 780.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH55
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bologna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 953 780,00 EUR, oneri fiscali esclusi di cui 1 632 480,00 EUR, per fornitura, installazione di n. 2 gruppi di continuità rotanti e rimozione di quelli esistenti e 321 300,00 EUR per il canone del servizio di manutenzione della durata di 9 anni (per il dettaglio e le ulteriori specificazioni si veda art. 2 del disciplinare di gara).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 953 780.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 115
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Si veda disciplinare di gara

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Si veda disciplinare di gara

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Seduta virtuale su piattaforma intercenter.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL di Bologna si avvale del SATER Sistema di acquisti telematici accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità del presente bando e del disciplinare di gara; la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale
Bologna
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunale Amministrativo Regionale
Bologna
Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019