Leveringen - 293512-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Talence: Opleidingssimulatoren

2019/S 120-293512

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université de Bordeaux
Postadres: 351 cours de la Libération
Plaats: Talence Cedex
NUTS-code: FRI12
Postcode: 33405
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Isabelle Moity
E-mail: isabelle.moity@u-bordeaux.fr
Telefoon: +33 540006413
Fax: +33 540006212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.u-bordeaux.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche d'équipements destinés à la simulation procédurale et immersive pour les formations de l'université de Bordeaux

Referentienummer: 2019-074
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34152000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche d'équipements destinés à la simulation procédurale et immersive pour les formations de l'université de Bordeaux dans le domaine de la santé, et prestations associées (notamment maintenance et formation des utilisateurs).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Simulateurs procéduraux

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34152000
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12
Voornaamste plaats van uitvoering:

Site Carreire de l'université de Bordeaux, jouxtant le centre hospitalier universitaire Bordeaux (CHU Pellegrin).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche d'équipements destinés à la simulation procédurale et immersive pour les formations de l'université de Bordeaux dans le domaine de la santé, et prestations associées (notamment formation des utilisateurs, garantie, SAV, maintenance).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de passer des marchés de prestations similaires ou fournitures complémentaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre s'exécutant principalement par bons de commande et accessoirement par marchés subséquents (voir CCP). Au maximum quatre titulaires seront retenus. Le pouvoir adjudicateur peut demander à recevoir les candidats en audition pour précision/complément de la teneur des offres et/ou démonstration des équipements proposés. Des tests peuvent être requis (voir RC).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Simulateurs de patiens complets

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34152000
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12
Voornaamste plaats van uitvoering:

Site Carreire de l'université de Bordeaux, jouxtant le centre hospitalier universitaire Bordeaux (CHU Pellegrin).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche d'équipements destinés à la simulation procédurale et immersive pour les formations de l'université de Bordeaux dans le domaine de la santé, et prestations associées (notamment formation des utilisateurs, garantie, SAV, maintenance).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 900 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de passer des marchés de prestations similaires ou fournitures complémentaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accord-cadre s'exécutant par marchés subséquents (voir CCP). Au maximum quatre titulaires seront retenus. Le pouvoir adjudicateur peut demander à recevoir les candidats en audition pour précision/complément de la teneur des offres et/ou démonstration des équipements proposés. Des tests peuvent être requis (voir RC).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Se référer au règlement de la consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Se référer au règlement de la consultation.

Eventuele minimumeisen:

Se référer au règlement de la consultation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Se référer au règlement de la consultation.

Eventuele minimumeisen:

Se référer au règlement de la consultation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Voir dossier de consultation aux entreprises.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

La réponse des candidats (documents de candidature et d'offre) sera en langue française. Néanmoins, la documentation technique pourra être établie en anglais.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue du Tastet — CS 21490
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefoon: +33 556993800
Fax: +33 556243903

Internetadres: http://www.bordeaux.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: CCIRA de Bordeaux
Postadres: 103 bis rue Belleville — BP 952
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33036
Land: Frankrijk
E-mail: claire.gachet@direccte.gouv.fr
Telefoon: +33 556692718

Internetadres: http://www.economie.gouv.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue du Tastet — CS 21490
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefoon: +33 556993800
Fax: +33 556243903

Internetadres: http://www.bordeaux.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019