Leveringen - 293515-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Doberlug-Kirchhain: Terreinwagens

2019/S 120-293515

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landesbetrieb Forst Brandenburg, Maschinenhof Doberlug
Lindenaer Straße 5b
Doberlug-Kirchhain
03253
Duitsland
Telefoon: +49 35322-1823314
E-mail: Torsten.Rakel@LFB.Brandenburg.de
Fax: +49 35322-1823219
NUTS-code: DE4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://forst.brandenburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YYADK9J/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YYADK9J
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PKW19

Referentienummer: LFB2.MHD-0383-PKW19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von ca. 25 St. Allrad – PKW – Kombi oder leichte Geländewagen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landesbetrieb Forst Brandenburg, Maschinenhof Doberlug

Lindenaer Straße 5b

03253 Doberlug-Kirchhain

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemäß Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllung der Bedingungen gem. Vergabeunterlagen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllung der Auswahlkriterien gem. Vergabeunterlagen / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/08/2019
Einde: 20/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Gemäß Vergabeunterlagen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gem. Vergabeunterlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Gemäß Vergabeunterlagen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Gemäß Vergabeunterlagen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Gemäß Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP9YYADK9J

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim MWI (§104 GWB)
Heinrich – Mann – Allee 107
Potsdam
14473
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabeprüfstelle Forst Brandenburg
Heinrich – von – Treschkow – Straße 2-8
Potsdam
14467
Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Landesbetrieb Forst Brandenburg
Heinrich – Mann – Allee 103
Potsdam
14473
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019