Leveringen - 293516-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Santiago de Compostela: Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout

2019/S 120-293516

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universidad de Santiago de Compostela
Nationaal identificatienummer: Q1518001A
Postadres: Casa da Balconada, rúa Nova, 6
Plaats: Santiago de Compostela
NUTS-code: ES111
Postcode: 15782
Land: Spanje
E-mail: contratacion@usc.es
Telefoon: +34 881811263
Fax: +34 881811366

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.usc.es/contratacion

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.usc.es/contratacion
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Registro General de la Universidad de Santiago de Compostela (USC)
Nationaal identificatienummer: Q1518001A
Postadres: Reitoría, Plaza do Obradoiro, s/n o edificio Biblioteca Intercentros, Polígono de Fingoi, s/n
Plaats: Santiago de Compostela o Lugo
Postcode: 15782 o 27002
Land: Spanje
E-mail: contratacion@usc.es
NUTS-code: ES111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.usc.es/contratacion

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universidad de Santiago de Compostela
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Estudio, docencia e investigación

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adquisición de prensa de diseño específico para desarrollo e investigación de productos laminados encolados estructurales de madera para la Plataforma de Enxeñaría da Madeira Estrutural-PEMADE

Referentienummer: 2019/CSUA1/000008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42642100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adquisición de prensa de diseño específico para desarrollo e investigación de productos laminados encolados estructurales de madera (tanto lineales como superficiales) a escala real en entorno de laboratorio para la Plataforma de Enxeñaría da Madeira Estrutural-PEMADE.

Este equipamiento permitirá la investigación y desarrollo de productos tecnológicos estructurales de madera encolados (laminados, microlaminados, contralaminados, etc.), el estudio de la presión de encolado, el gramaje o dosificación del adhesivo utilizado, los tiempos de fraguado, entre otros aspectos, variables todas ellas que dependen en gran medida de la especie de madera que se esté utilizando o del tipo de producto entre otras variables.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES112
Voornaamste plaats van uitvoering:

Laboratorio de PEMADE situado en la Nave número 8 de la EPSE (Escola Politécnica Superior de Enxeñaría), rúa Benigno Ledo, s/n, 27002 Campus Terra (Lugo).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de prensa de diseño específico para desarrollo e investigación de productos laminados encolados estructurales de madera (tanto lineales como superficiales) a escala real en entorno de laboratorio para la Plataforma de Enxeñaría da Madeira Estrutural-PEMADE.

Este equipamiento permitirá la investigación y desarrollo de productos tecnológicos estructurales de madera encolados (laminados, microlaminados, contralaminados, etc.), el estudio de la presión de encolado, el gramaje o dosificación del adhesivo utilizado, los tiempos de fraguado, entre otros aspectos, variables todas ellas que dependen en gran medida de la especie de madera que se esté utilizando o del tipo de producto entre otras variables.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Esta adquisción está financiad por la ayuda con referencia EQC2018-004773-P de la convocatoria 2018 para infraestructuras científico tecnológicas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cofinanciado con fondos FEDER

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Eventuele minimumeisen:

Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Eventuele minimumeisen:

Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Gallicisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Sala de Juntas de la Casa de la Balconada, rúa Nova, 6, 15782 Santiago de Compostela.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Cualquier persona interesada en el procedimiento.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Plaats: Santiago de Compostela
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Plaats: Santiago de Compostela
Land: Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Plaats: Santiago de Compostela
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019