Leveringen - 293519-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Reddings- en hulpverleningsuitrusting

2019/S 120-293519

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Nationaal identificatienummer: 5268923000
Postadres: Vojkova cesta 55
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: glavna.pisarna@mors.si
E-mail: glavna.pisarna@mors.si
Telefoon: +386 14712184
Fax: +396 14712978

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mo.gov.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312500/MORS_149-2019.zip
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10735
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MORS 149/2019-ODP, Nakup motornih žag, črpalk in agregatov

Referentienummer: 430-170/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35112000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Naroča se nakup motornih žag, črpalk in agregatov.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 711 480.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Motorne žage

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ljubljana - Šentvid

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naroča se nakup motornih žag.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 212 296.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Črpalke

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ljubljana - Šentvid

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naročajo se potopne črpalke in črpalke za črpanje vode.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 228 689.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Agregati

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ljubljana - Šentvid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naročajo se agregati.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 270 492.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.7.2019 12:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Postadres: Vojkova cesta 55
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019