Leveringen - 293546-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Naaldwijk: Magneetkaarten

2019/S 120-293546

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
gemeente Westland
522098722
Verdilaan 7
Naaldwijk
2671 VW
Nederland
Contactpersoon: Vera Pieterse-Smid
Telefoon: +31 140174
E-mail: inkoop@gemeentewestland.nl
Fax: +31 174673600
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.140174.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.140174.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brandstofpassen

Referentienummer: 19-0048464
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente ontzorgen door het leveren van circa 80 brandstofpassen die niet leverancier en/of pomp gebonden zijn, met daarbij de administratieve afhandeling inbegrepen, waarmee de voertuigen en het materieel brandstof kunnen afnemen.

De brandstofsoorten die de gemeente wenst af te nemen, zijn de navolgende:

— Benzine Ongelood Euro 95 of E5,

— Diesel Ultimate / Diesel Cleaner of B7,

— AD Blue (in jerrycans).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 222.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Gemeente verwacht de komende jaren de onderstaande hoeveelheden brandstoffen af te nemen:

Liters Benzine Ongelood Euro 95 of E5 per jaar 14 000

Liters Diesel Ultimate / Diesel Cleaner of B7 per jaar 70 000

Liters AD Blue per jaar 500

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De te sluiten Overeenkomst vangt aan op 1.7.2019 en eindigt op 31.6.2021. Er bestaat een optie om 2 keer te verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 069-161901
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Brandstofpassen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Travelcard B.V.
39037382
P.J. Oudweg 4
Almere
1314 CH
Nederland
Telefoon: +31 881105000
E-mail: info@travelcard.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.travelcard.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 222.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Nederland
Telefoon: +31 883622200
E-mail: info.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019