Leveringen - 293551-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Groningen: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2019/S 120-293551

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijksuniversiteit Groningen
Nationaal identificatienummer: 01179037
Postadres: Blauwborgje 8
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL
Postcode: 9747 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan de Wit/ Susan Koop
E-mail: inkoop@rug.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Radboud Universiteit
Nationaal identificatienummer: 241988079
Postadres: Postbus 9044
Plaats: Nijmegen
NUTS-code: NL
Postcode: 6500 KD
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technische Universiteit Eindhoven
Nationaal identificatienummer: 381687890
Postadres: Postbus 513
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL
Postcode: 5600 MB
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Leiden
Nationaal identificatienummer: 151539485
Postadres: Wassenaarseweg 62APostbus 905
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL
Postcode: 2300 AX
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Twente
Nationaal identificatienummer: 13468653
Postadres: Postbus 217
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL
Postcode: 7500 AE
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Utrecht
Nationaal identificatienummer: 271574282
Postadres: Heidelberglaan 8Utrecht
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL
Postcode: 3584 CS
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wageningen University & Research
Nationaal identificatienummer: 252057548
Postadres: Postbus 59
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL
Postcode: 6700 AB
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hogeschool van Amsterdam
Nationaal identificatienummer: 54385591
Postadres: Weesperzijde 190
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL
Postcode: 1097 DZ
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit van Amsterdam
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kantoorartikelen 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de leveringen van kantoorartikelen (van A-merken en eigen merken van de leveranciers) en de logistieke aanverwante dienstverlening voor de deelnemende instellingen.

De deelnemende instellingen kennen geen voorgeschreven assortiment aan kantoorartikelen en kunnen artikelen gaan afnemen binnen het gehele assortiment van de opdrachtnemer. De breedte van het assortiment is van belang voor veel eindgebruikers, ook al worden vaak dezelfde artikelen besteld.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

NL

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze aanbesteding is om 1 leverancier te contracteren om in de behoefte van kantoorartikelen te voorzien. Beoogd wordt om een raamovereenkomst te sluiten met 1 leverancier voor een initiële looptijd van 2 jaar met een optie tot verlenging van 1 maal 2 jaar. De totale maximale looptijd van de raamovereenkomst komt hiermee op 4 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Borging verifieerbare prijsstelling / Weging: 400
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzame artikelen / Weging: 250
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen ten aanzien van logistiek / Weging: 150
Kwaliteitscriterium - Naam: De menselijke kant van MVO / Weging: 50
Prijs - Weging: Zie EAdoc
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 206-469554
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lyreco Nederland B.V.
Postadres: Postbus 2694
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL
Postcode: 3500 GR
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix, dat te bereiken is via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Groningen
Plaats: Groningen
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsdocument kantoorartikelen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019