Leveringen - 293551-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Groningen: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2019/S 120-293551

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rijksuniversiteit Groningen
01179037
Blauwborgje 8
Groningen
9747 AC
Nederland
Contactpersoon: Jan de Wit/ Susan Koop
E-mail: inkoop@rug.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Radboud Universiteit
241988079
Postbus 9044
Nijmegen
6500 KD
Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Technische Universiteit Eindhoven
381687890
Postbus 513
Eindhoven
5600 MB
Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Universiteit Leiden
151539485
Wassenaarseweg 62APostbus 905
Leiden
2300 AX
Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Universiteit Twente
13468653
Postbus 217
Enschede
7500 AE
Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Universiteit Utrecht
271574282
Heidelberglaan 8Utrecht
Utrecht
3584 CS
Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Wageningen University & Research
252057548
Postbus 59
Wageningen
6700 AB
Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=105959

I.1)Naam en adressen
Hogeschool van Amsterdam
54385591
Weesperzijde 190
Amsterdam
1097 DZ
Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

I.1)Naam en adressen
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam
Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

I.1)Naam en adressen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Rotterdam
Nederland
E-mail: inkoop@rug.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rug.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kantoorartikelen 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de leveringen van kantoorartikelen (van A-merken en eigen merken van de leveranciers) en de logistieke aanverwante dienstverlening voor de deelnemende instellingen.

De deelnemende instellingen kennen geen voorgeschreven assortiment aan kantoorartikelen en kunnen artikelen gaan afnemen binnen het gehele assortiment van de opdrachtnemer. De breedte van het assortiment is van belang voor veel eindgebruikers, ook al worden vaak dezelfde artikelen besteld.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

NL

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze aanbesteding is om 1 leverancier te contracteren om in de behoefte van kantoorartikelen te voorzien. Beoogd wordt om een raamovereenkomst te sluiten met 1 leverancier voor een initiële looptijd van 2 jaar met een optie tot verlenging van 1 maal 2 jaar. De totale maximale looptijd van de raamovereenkomst komt hiermee op 4 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Borging verifieerbare prijsstelling / Weging: 400
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzame artikelen / Weging: 250
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen ten aanzien van logistiek / Weging: 150
Kwaliteitscriterium - Naam: De menselijke kant van MVO / Weging: 50
Prijs - Weging: Zie EAdoc
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 206-469554
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lyreco Nederland B.V.
Postbus 2694
Utrecht
3500 GR
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix, dat te bereiken is via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Groningen
Groningen
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsdocument kantoorartikelen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019