Leveringen - 293553-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Morlaix: Elektrische materialen

2019/S 120-293553

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Morlaix
place des Otages, BP 47125
Morlaix Cedex
29671
Frankrijk
Telefoon: +33 298631079
E-mail: marchespublics@villedemorlaix.org
NUTS-code: FRH02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://morlaix.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches.megalisbretagne.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures diverses et consommables de chantier

Referentienummer: 19.011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31681410
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fournitures diverses et consommables de chantier.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 52 747.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681410
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Électricité.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix des fournitures et consommables — Remise sur catalogue / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pavillons — drapeaux

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35821000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pavillons — drapeaux.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix des fournitures et consommables — Remise sur catalogue / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153754
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19.011.01
Perceel nr.: 20
Benaming:

Électricité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sonepar ouest
6 avenue du Baron Lacrosse
Brest
29200
Frankrijk
NUTS-code: FRH02
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 747.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 30
Benaming:

Pavillons — drapeaux

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Accord-cadre alloti, sans minimum ni maximum, avec émission de «bons de commandes» (articles 12, 78 et 80 du décret du 25.3.2016), conclu à compter de sa notification jusqu'au 31.12.2019 puis renouvelable annuellement 2 fois. Le montant indiqué est le montant estimatif HT non contractuel (résultant des prix unitaires du BPU sur 3 ans).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rennes
3 contour de la Motte
Rennes Cedex
35044
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Rennes
3 contour de la Motte
Rennes Cedex
35044
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019