Leveringen - 293556-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 120-293556

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Postadres: ul. Polna 33
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL41
Postcode: 60-535
Land: Polen
Contactpersoon: Justyna Jaworska - Pietraszko
E-mail: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl
Telefoon: +48 618419294
Fax: +48 618419620

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi

Referentienummer: PN-6/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożeniowymi

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 738 265.28 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń komputerowych typu komputer all-in-one

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, ul. Polna 33

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa urządzeń komputerowych typu komputer all-in-one - 200 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: parametry techniczne / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

15.1 Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Decyzja o uruchomieniu zakupu w ramach prawa opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnego zlecenia. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prawa opcji po uzyskaniu od Zamawiającego powiadomienia o uruchomieniu opcji w postaci pisemnego zlecenia.

15.2 Termin obowiązywania opcji, licząc od dnia zawarcia umowy wynosi 6 miesięcy.

15.3 Przedmiotem prawa opcji będą komputery zaoferowane przez Wykonawcę w ramach części nr 1,4,8. Po uruchomieniu przez Zamawiającego zakupu w ramach prawa opcji Wykonawca dostarczy w terminie wskazanym przez Zamawiającego komputery o parametrach zaoferowanych w postępowaniu przetargowym, a jeżeli ich dostawa będzie niemożliwa o parametrach nie gorszych niż komputerów zaoferowanych w postępowaniu.

15.4 Maksymalna ilość dostaw przewidywana w ramach prawa opcji:

Części nr 1 – nie więcej niż 50 sztuk,

15.5 Zamawiający uzależnia wielkość dostaw od możliwości przeznaczenia na ten cel środków finansowych.

15.6 Zamawiający zaznacza, że prawo opcji to uprawnienie zamawiającego do jednostronnego kształtowania zakresu zamówienia objętego prawem opcji. Prawo opcji stanowi klauzulę umożliwiającą zakup dodatkowych ilości komputerów, za cenę jednostkową ustaloną w niniejszym postępowaniu.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10 00,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń komputerowych typu komputer all-in-one z ekranem dotykowym

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, ul. Polna 33

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa urządzeń komputerowych typu komputer all-in-one z ekranem dotykowym - 10 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: parametry techniczne / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 500,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa komputerów do przeglądu wyników badań obrazowych na oddziałach szpitalnych

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, ul. Polna 33

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa komputerów do przeglądu wyników badań obrazowych na oddziałach szpitalnych - 6 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: parametry techniczne / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 000,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa laptopów

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, ul. Polna 33

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa laptopów - 20 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: parametry techniczne / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

15.1 Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Decyzja o uruchomieniu zakupu w ramach prawa opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnego zlecenia. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prawa opcji po uzyskaniu od Zamawiającego powiadomienia o uruchomieniu opcji w postaci pisemnego zlecenia.

15.2 Termin obowiązywania opcji, licząc od dnia zawarcia umowy wynosi 6 miesięcy.

15.3 Przedmiotem prawa opcji będą komputery zaoferowane przez Wykonawcę w ramach części nr 1,4,8. Po uruchomieniu przez Zamawiającego zakupu w ramach prawa opcji Wykonawca dostarczy w terminie wskazanym przez Zamawiającego komputery o parametrach zaoferowanych w postępowaniu przetargowym, a jeżeli ich dostawa będzie niemożliwa o parametrach nie gorszych niż komputerów zaoferowanych w postępowaniu.

15.4 Maksymalna ilość dostaw przewidywana w ramach prawa opcji:

Części nr 4 – nie więcej niż 5 sztuk,

15.5 Zamawiający uzależnia wielkość dostaw od możliwości przeznaczenia na ten cel środków finansowych.

15.6 Zamawiający zaznacza, że prawo opcji to uprawnienie zamawiającego do jednostronnego kształtowania zakresu zamówienia objętego prawem opcji. Prawo opcji stanowi klauzulę umożliwiającą zakup dodatkowych ilości komputerów, za cenę jednostkową ustaloną w niniejszym postępowaniu.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 000,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Licencje dostępowe typu CAL wraz z usługami wdrożeniowymi, licencje usług zdalnego pulpitu do serwera

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48218000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, ul. Polna 33

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Licencje dostępowe typu CAL na urządzenie do serwera z system operacyjnym Microsoft Windows Server 2019 z wdrożeniem usług katalogowych

Licencje usług zdalnego pulpitu do serwera z zainstalowanym system operacyjnym Microsoft Windows Server 2019

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 4 000,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i wdrożenie sieciowego urządzenia typu Firewall do ochrony wydzielonych sieci komputerowych LAN

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, ul. Polna 33

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa i wdrożenie sieciowego urządzenia typu Firewall do ochrony wydzielonych sieci komputerowych LAN

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 800,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa serwera do wirtualizacji

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, ul. Polna 33

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa serwera do wirtualizacji

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: parametry techniczne / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 800,00 zł

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa zestawów komputerowych

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, ul. Polna 33

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa zestawów komputerowych - 10 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: parametry techniczne / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

15.1 Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Decyzja o uruchomieniu zakupu w ramach prawa opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnego zlecenia. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prawa opcji po uzyskaniu od Zamawiającego powiadomienia o uruchomieniu opcji w postaci pisemnego zlecenia.

15.2 Termin obowiązywania opcji, licząc od dnia zawarcia umowy wynosi 6 miesięcy.

15.3 Przedmiotem prawa opcji będą komputery zaoferowane przez Wykonawcę w ramach części nr 1,4,8. Po uruchomieniu przez Zamawiającego zakupu w ramach prawa opcji Wykonawca dostarczy w terminie wskazanym przez Zamawiającego komputery o parametrach zaoferowanych w postępowaniu przetargowym, a jeżeli ich dostawa będzie niemożliwa o parametrach nie gorszych niż komputerów zaoferowanych w postępowaniu.

15.4 Maksymalna ilość dostaw przewidywana w ramach prawa opcji:

Części nr 8 – nie więcej niż 2 sztuk.

15.5 Zamawiający uzależnia wielkość dostaw od możliwości przeznaczenia na ten cel środków finansowych.

15.6 Zamawiający zaznacza, że prawo opcji to uprawnienie zamawiającego do jednostronnego kształtowania zakresu zamówienia objętego prawem opcji. Prawo opcji stanowi klauzulę umożliwiającą zakup dodatkowych ilości komputerów, za cenę jednostkową ustaloną w niniejszym postępowaniu.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 300,00 zł

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 046-105022
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa urządzeń komputerowych typu komputer all-in-one

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Postadres: ul. Migdałowa, nr 60
Plaats: Poznaniu
NUTS-code: PL
Postcode: 61-612
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 528 455.28 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa urządzeń komputerowych typu komputer all-in-one z ekranem dotykowym

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Postadres: ul. Migdałowa, nr 60
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL
Postcode: 61-612
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 930.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa komputerów do przeglądu wyników badań obrazowych na oddziałach szpitalnych

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dostawa laptopów

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Licencje dostępowe typu CAL wraz z usługami wdrożeniowymi, licencje usług zdalnego pulpitu do serwera

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IT ARTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Postadres: ul. Zielna, nr 37
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 00-108
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 138 480.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Dostawa i wdrożenie sieciowego urządzenia typu Firewall do ochrony wydzielonych sieci komputerowych LAN

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Dostawa serwera do wirtualizacji

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IT ARTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Postadres: ul. Zielna, nr 37
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 00-108
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 370.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Dostawa zestawów komputerowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

3.1 Odwołanie.

3.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się:

4.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób;

4.2. w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

4.3. w przypadku innych czynności niż wskazane w pkt. 4.1. i 4.2. w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu

5.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

5.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

5.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań UZP
Postadres: Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019