Leveringen - 293559-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Touringcars

2019/S 120-293559

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Defence Forces Ireland
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: McKee Barracks, Blackhorse Ave.
Plaats: Dublin 7
NUTS-code: IE
Land: Ierland
Contactpersoon: Michael Walsh
E-mail: michael.walsh@defenceforces.ie
Telefoon: +353 18046742
Fax: +353 18046748

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.military.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1144

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Department of Defence (Defence Forces), have a requirement for Two (2) New 28/32 Seater Midi-Coaches

Referentienummer: TP/06/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The requirement is for the supply and delivery to the Department of Defence (Defence Forces), of Two (2) new 28/32 Seater Midi-Coaches, Delivery no later than November in 2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

McKee Barracks, Blackhorse Avenue, Dublin 7.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The requirement is for the supply and delivery to the Department of Defence (Defence Forces), of Two (2) new 28/32 Seater Midi-Coaches, Delivery no later than November in 2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical merit and functional characteristics / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Warranty on vehicle offered / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Warranty on coach body / Weging: 5
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ref to RFT.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 051-116868
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

The Department of Defence (Defence Forces), have a requirement for Two (2) New 28/32 Seater Midi-Coaches.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Brian Noone Ltd
Nationaal identificatienummer: 6411037R
Postadres: Straffan Road, Kildare
Plaats: Maynooth
NUTS-code: IE
Land: Ierland
E-mail: mark@noone.ie
Telefoon: +353 16286311
Fax: +353 16285404

Internetadres: http://www.noone.ie

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 220 000.00 EUR / Hoogste offerte: 349 780.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Refer to RFT

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court
Postadres: Inns Quay
Plaats: Dublin
Land: Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Refer to RFT.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019