Leveringen - 293569-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Chrzanów: Apparatuur voor hartstimulatie

2019/S 120-293569

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
628-19-16-916
ul. Topolowa 16
Chrzanów
32-500
Polen
Contactpersoon: Sekcja Zamówień Publicznych, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, II piętro
Telefoon: +48 326247034
E-mail: dzp@szpital-chrzanow.pl
Fax: +48 326247021
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital-chrzanow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Szpital Powiatowy
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa kardiowerterów, stymulatorów i urządzeń resynchronizujacych

Referentienummer: 20/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33182200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa kardiowerterów, stymulatorów i urządzeń resynchronizujących: Pakiet nr 1 - Energia Podstawowy;Pakiet nr 2 - Energia Poszerzony; Pakiet nr 3 - Energia Auto Detect

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 727 500.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Energia Podstawowy: kardiowertery, stymulatory, elektrody

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Energia Podstawowy: kardiowertery, stymulatory, elektrody

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: ocena techniczna jakość / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: termin uzupełnienia banku sprzętu / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Energia Rozszerzony kardiowertery, stymulatory, elektrody

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Energia Rozszerzony kardiowertery, stymulatory, elektrody

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: ocena techniczna jakość / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: termin uzupełnienia banku sprzętu / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Energia Auto Detect- kardiowertery, stymulatory, elektrody

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33182200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Energia Auto Detect- kardiowertery, stymulatory, elektrody

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: ocena techniczna jakość / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: termin uzupełnienia banku sprzętu / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 079-189333
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Energia Podstawowy: kardiowertery, stymulatory, elektrody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic Poland Sp. z o.o
Polna 11
Warszawa
00-633
Polen
NUTS-code: PL9
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 847 320.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Energia Rozszerzony kardiowertery, stymulatory, elektrody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abbott Medical Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Polen
NUTS-code: PL91
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 896 690.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Energia Auto Detect - kardiowertery, stymulatory, elektrody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biotronik Polska Sp. z o.o.
ul. Murawa 12
Poznań
61-655
Polen
NUTS-code: PL415
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 983 490.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019