Leveringen - 293574-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Husinec: Spectrometers

2019/S 120-293574

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
61389005
Husinec - Řež, čp. 130, Řež
Husinec
250 68
Tsjechië
Contactpersoon: Jana Svobodová
Telefoon: +420 266173287
E-mail: svobodova@ujf.cas.cz
NUTS-code: CZ020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ujf.cas.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://ezak.ujf.cas.cz/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Veřejná výzkumná instituce
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Předmětem hlavní činnosti ÚJF je vědecký výzkum v oblasti jaderné fyziky a v příbuzných vědních oborech a využívání jaderně fyzikálních metod a postupů v interdisciplinárních oblastech vědy a výzkumu.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Spektrometrické systémy

Referentienummer: 009-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38433000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 13 částí, tato zadávací dokumentace se týká části 10 – 13. Části 1 – 9 byly zahájeny a zadány v roce 2018 v samostatných zadávacích řízeních.

Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k aktuálně zjištěným okolnostem nebude vypisovat zadávací řízení na původně uváděnou část č. 12 – Rtg. detektor pro tomografii v komoře mikrosvazku. Současné měření na původně plánovaných třech rtg. detektorech není potřebné a realizace zařízení Komora mikrosvazku bude splněna v plánované kvalitě i po zrušení této položky.

13. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek (nově označováno jako část č. 12)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 922 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

10. část VZ – Rtg. detektor pro externí svazek

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem dodávky je detektor Rtg záření typu SDD včetně spektrometrické jednotky na digitální zpracování pulsů a chlazení typu peltiér s napájením. Detektor bude poskytovat signál pro spektrometrii PIXE na budovaném experimentálním zařízení pro měření pomocí svazku vyvedeného z vysokého vakua do atmosféry.

Předmět plnění dále tvoří:

a) poskytování záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu záruční lhůty.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP

II.2.14)Nadere inlichtingen

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

11. část – Detektor gama záření pro externí svazek

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38944000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem dodávky je 1 ks polovodičového HPGe detektoru s okénkem z uhlíkových vláken pro měření gama spekter od 10 keV, se spodním horizontálním dipstickem, předzesilovačem a LN2 kryostatem o objemu 7 až 10 litrů. Detektor bude poskytovat signál pro spektrometrii PIGE na budovaném experimentálním zařízení pro měření pomocí svazku vyvedeného z vysokého vakua do atmosféry.

Předmět plnění dále tvoří:

a) poskytování záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu záruční lhůty.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP

II.2.14)Nadere inlichtingen

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

12. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem dodávky je 1 ks hardwarového rámu, který je základem modulárního systému pro řízení experimentu a sběr dat. Rám musí umožnit instalaci PXI systémového řadiče vestavěného PC. Do dalších minimálně sedmi modulových slotů musí umožnit instalaci PXI Express a PXI periferních modulů. Druhou položkou dodávky je modul řídícího počítače, tzv. PXI kontrolér.

Předmět plnění dále tvoří:

a) poskytování záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu záruční lhůty.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP

II.2.14)Nadere inlichtingen

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 086-205404
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 009-2019
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ScienceTech s.r.o.
02103621
Dolní Konec 24
Vacenovice
696 06
Tsjechië
Telefoon: +420 530332155
E-mail: sciencetech@sciencetech.cz
NUTS-code: CZ064

Internetadres: www.sciencetech.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 404 950.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 401 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 009-2019
Perceel nr.: 2
Benaming:

11. část – Detektor gama záření pro externí svazek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ScienceTech s.r.o.
02103621
Dolní Konec 24
Vacenovice
696 06
Tsjechië
Telefoon: +420 530332155
E-mail: sciencetech@sciencetech.cz
NUTS-code: CZ064

Internetadres: www.sciencetech.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 537 190.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 521 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 009-2019
Perceel nr.: 3
Benaming:

12. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019