Leveringen - 293574-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Husinec: Spectrometers

2019/S 120-293574

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Nationaal identificatienummer: 61389005
Postadres: Husinec - Řež, čp. 130, Řež
Plaats: Husinec
NUTS-code: CZ020
Postcode: 250 68
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Jana Svobodová
E-mail: svobodova@ujf.cas.cz
Telefoon: +420 266173287

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ujf.cas.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://ezak.ujf.cas.cz/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Veřejná výzkumná instituce
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Předmětem hlavní činnosti ÚJF je vědecký výzkum v oblasti jaderné fyziky a v příbuzných vědních oborech a využívání jaderně fyzikálních metod a postupů v interdisciplinárních oblastech vědy a výzkumu.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Spektrometrické systémy

Referentienummer: 009-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38433000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 13 částí, tato zadávací dokumentace se týká části 10 – 13. Části 1 – 9 byly zahájeny a zadány v roce 2018 v samostatných zadávacích řízeních.

Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k aktuálně zjištěným okolnostem nebude vypisovat zadávací řízení na původně uváděnou část č. 12 – Rtg. detektor pro tomografii v komoře mikrosvazku. Současné měření na původně plánovaných třech rtg. detektorech není potřebné a realizace zařízení Komora mikrosvazku bude splněna v plánované kvalitě i po zrušení této položky.

13. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek (nově označováno jako část č. 12)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 922 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

10. část VZ – Rtg. detektor pro externí svazek

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem dodávky je detektor Rtg záření typu SDD včetně spektrometrické jednotky na digitální zpracování pulsů a chlazení typu peltiér s napájením. Detektor bude poskytovat signál pro spektrometrii PIXE na budovaném experimentálním zařízení pro měření pomocí svazku vyvedeného z vysokého vakua do atmosféry.

Předmět plnění dále tvoří:

a) poskytování záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu záruční lhůty.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP

II.2.14)Nadere inlichtingen

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

11. část – Detektor gama záření pro externí svazek

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38944000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem dodávky je 1 ks polovodičového HPGe detektoru s okénkem z uhlíkových vláken pro měření gama spekter od 10 keV, se spodním horizontálním dipstickem, předzesilovačem a LN2 kryostatem o objemu 7 až 10 litrů. Detektor bude poskytovat signál pro spektrometrii PIGE na budovaném experimentálním zařízení pro měření pomocí svazku vyvedeného z vysokého vakua do atmosféry.

Předmět plnění dále tvoří:

a) poskytování záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu záruční lhůty.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP

II.2.14)Nadere inlichtingen

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

12. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem dodávky je 1 ks hardwarového rámu, který je základem modulárního systému pro řízení experimentu a sběr dat. Rám musí umožnit instalaci PXI systémového řadiče vestavěného PC. Do dalších minimálně sedmi modulových slotů musí umožnit instalaci PXI Express a PXI periferních modulů. Druhou položkou dodávky je modul řídícího počítače, tzv. PXI kontrolér.

Předmět plnění dále tvoří:

a) poskytování záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu záruční lhůty.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP

II.2.14)Nadere inlichtingen

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 086-205404
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 009-2019
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ScienceTech s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 02103621
Postadres: Dolní Konec 24
Plaats: Vacenovice
NUTS-code: CZ064
Postcode: 696 06
Land: Tsjechië
E-mail: sciencetech@sciencetech.cz
Telefoon: +420 530332155

Internetadres: www.sciencetech.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 404 950.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 401 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 009-2019
Perceel nr.: 2
Benaming:

11. část – Detektor gama záření pro externí svazek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ScienceTech s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 02103621
Postadres: Dolní Konec 24
Plaats: Vacenovice
NUTS-code: CZ064
Postcode: 696 06
Land: Tsjechië
E-mail: sciencetech@sciencetech.cz
Telefoon: +420 530332155

Internetadres: www.sciencetech.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 537 190.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 521 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 009-2019
Perceel nr.: 3
Benaming:

12. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019