Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 293576-2017

28/07/2017    S143

Belgicko-Brusel: Pilotný projekt – Udržateľná spoločná mobilita prepojená s verejnou dopravou v európskych vidieckych oblastiach [vypracovanie koncepcie „inteligentné vidiecke dopravné oblasti“ (SMARTA)]

2017/S 143-293576

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: rue de la Loi 200
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Mans Lindberg
E-mail: move-tender-b4@ec.europa.eu
Telefón: +322 2964319
Fax: +32 22990398
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2734
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Mobilita vidieka.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Pilotný projekt – Udržateľná spoločná mobilita prepojená s verejnou dopravou v európskych vidieckych oblastiach [vypracovanie koncepcie „inteligentné vidiecke dopravné oblasti“ (SMARTA)].

Referenčné číslo: MOVE/B4/2017/473.
II.1.2)Hlavný kód CPV
73210000 Poradenské služby pre výskum
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je vyzvať konzorcium na realizáciu pilotného projektu o spôsobe prispôsobenia mobility a o preskúmaní spôsobov na podporu udržateľnej spoločnej mobility prepojenej s verejnou dopravou v európskych vidieckych oblastiach.

Ciele počas tohto pilotného projektu sú:

— poskytnúť otvorené, prepojené, multimodálne a vidiecke prostredie, v ktorom bude možné testovať riešenia týkajúce sa inteligentných vidieckych dopravných oblastí so skupinami cieľových používateľov,

— zapojiť partnerov na všetkých úrovniach riadenia dopravy (napr. cestná, verejná doprava) a orgány (napr. plánovanie, riadenie, polícia atď.) s cieľom spolupracovať s výrobným odvetvím a verejnými a súkromnými poskytovateľmi služieb so zameraním sa na získanie lepšieho pochopenia príležitostí ponúkaných službami na požiadanie, ktorými sa doplnia služby verejnej dopravy, ako aj preukázať zrelosť digitálnych riešení,

— získať lepšie pochopenie vývoja potrieb mobility vo vidieckych oblastiach a spôsobu, akým schémy v oblasti spoločného využívania mobility prispievajú k riešeniu týchto potrieb.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Riaditeľstvo dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Úloha 1: úvodná správa.

Od dodávateľa sa požaduje:

— predstaviť prehľad osvedčených postupov vo vidieckych oblastiach zo všetkých členských štátov EÚ vrátane výberu 2 najlepších príkladov (geograficky vyvážených) zahŕňajúcich aspoň 3 z aspektov uvedených nižšie. Porovnanie aspoň s 2 príkladmi v tretích krajinách môže byť výhodou,

— preskúmať koncepcie, v ktorých sa spoločná a verejná doprava kombinuje prostredníctvom digitálnych riešení a spôsob prekonania nedostatku údajov v porovnaní s mestskými údajmi,

— navrhnúť jasnú metodiku na spôsob výberu 2 vidieckych oblastí pre pilotnú fázu v úlohe 2,

— poskytnúť všeobecný prehľad o súčasnej situácii vo vybranom vidieckom prostredí, kde sa uskutočnia demonštračné činnosti s cieľom zdôrazniť, prečo zlepšia situáciu. Dodávateľ má výstižne vyjadriť niektoré hlavné dopravné problémy, ktorým v súčasnosti čelia vybrané vidiecke oblasti a poskytnúť príslušné údaje,

— po tomto cieli má nasledovať identifikovanie kľúčových zainteresovaných strán a používateľských skupín, ktoré budú zapojené do projektu a náčrt stratégie, ktorou sa podporia synergie medzi nimi.

Fáza identifikácie:

— zistiť, ktoré služby by sa mali zaviesť. Systém, ktorý sa má vyvinúť, by mal byť zameraný na relevantné faktory týkajúce sa spôsobu zlepšenia mobility osôb žijúcich vo vidieckych oblastiach vrátane vzorov cestovania, modelov služieb a digitálnych riešení a platforiem. Zameraný by bol na inovatívne dopravné služby kombinované s verejnou dopravou vo vidieckych oblastiach,

— identifikovať a určiť predpokladanú mieru preniknutia navrhovanej služby, t. j. geograficky a/alebo demograficky,

— určiť platné prepojenia na iné druhy dopravy,

— zohľadniť služby na požiadanie,

— zohľadniť služby spoločnej mobility,

— používať zhromažďovanie údajov zo skutočného života.

Úloha 2: fáza demonštrácie (pilotná štúdia).

Fáza demonštrácie zo skutočného sveta (pilotná) v zemepisných lokalitách na základe záverov v úvodnej správe. Dodávateľ rozhodne o tom, koľko rôznych vidieckych miest na demonštráciu sa bude realizovať, vybrať sa však budú musieť aspoň 2 vidiecke miesta na demonštráciu v aspoň 2 krajinách EÚ. Určená lokalita by už mohla mať existujúcu službu, z ktorej by bolo možné vyvodiť závery, byť prispôsobená na realizáciu úplne novej služby alebo byť kombináciou oboch typov. V každom prípade musí dodávateľ opísať v štruktúrovanejšej podobe kroky potrebné na realizáciu demonštrácie. Táto úloha zahŕňa 1 fázu realizácie a 1 fázu hodnotenia.

Úloha 3: činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia.

Tretia úloha sa týka zvyšovania povedomia o udržateľnej spoločnej mobilite prepojenej s verejnou dopravou v európskych vidieckych oblastiach. Zahŕňa príslušné zainteresované strany čo sa týka diskusie, kampane na zvýšenie povedomia a záverečnej konferencie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzači musia preukázať svoju právnu, regulačnú, ekonomickú, finančnú, technickú a odbornú spôsobilosť na vykonanie prác, ktoré sú predmetom tohto obstarávacieho konania.

Uchádzači sa môžu spoľahnúť na kapacity iných subjektov bez ohľadu na charakter právneho spojenia medzi nimi. V takom prípade však musí obstarávateľovi dokázať, že prostriedky potrebné na vykonanie zmluvy budú k dispozícii, napríklad predložením záväzného vyhlásenia zo strany týchto subjektov o tom, že dajú svoje prostriedky k dispozícii.

Ponuka musí obsahovať uvedenie podielu obstarávania, ktorý plánuje uchádzač zadať ako čiastkové zmluvy.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 01/10/2017
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/10/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

DG Mobility and Transport, Unit B/4 — Sustainable and Intelligent Transport, rue Demot 28, 1049 Brussels, BELGICKO. Tel. +32 229 643 19.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači sa môžu zúčastniť stretnutia, alebo môžu byť zastúpení najviac 1 osobou. Na konci otváracieho zasadnutia predseda otváracieho výboru uvedie mená uchádzačov a rozhodnutie týkajúce sa prípustnosti každej prijatej ponuky. Ceny uvedené v ponukách nebudú oznámené.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Fax: +352 1303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/07/2017