Leveringen - 293586-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdynia: Farmaceutische producten

2019/S 120-293586

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Postadres: ul. Powstania Styczniowego 1
Plaats: Gdynia
NUTS-code: PL633
Postcode: 81-519
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Pośpiech
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telefoon: +48 587260467
Fax: +48 587260338

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalepomorskie.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka Prawa Handlowego
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy leków antywirusowych stosowanych w programie lekowym WZW typu C oraz typu B dla lokalizacji w Gdańsku oraz leku z programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego dla lok. w Gdyni

Referentienummer: D25M/251/N/3-3rj/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy leków antywirusowych stosowanych w programie lekowym WZW typu C oraz typu B dla lokalizacji w Gdańsku oraz leku z programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego dla lokalizacji w Gdyni. Zamówienie obejmuje 6 zadań częściowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 192 517.60 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1 - Leki antywirusowe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Apteka Szpitalna w lokalizacji Zamawiającego w Gdańsku: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. W zakresie pakietu nr 1 Zamawiający wykorzysta 18 % ilości produktu leczniczego określonego w zamówieniu, pozostałe 82 % ilości produktu leczniczego Zamawiający wykorzysta w razie potrzeby, tj. w szczególności w przypadku zwiększenia wartości kontraktu z NFZ lub obniżenia ceny leku przez Wykonawcę (opcja).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cena – waga 90 %,

Termin dostawy zamówienia częściowego - waga 10 %

Kwota wadium dla Pakietu nr 1 wynosi: 211 680,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2 - Leki antywirusowe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Apteka Szpitalna w lokalizacji Zamawiającego w Gdańsku: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. W zakresie pakietu nr 2 Zamawiający zastrzega sobie niewykorzystanie pełnej ilości asortymentu, przy czym różnica nie może być wyższa niż 30 % niewykorzystanego asortymentu.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cena – waga 90 %,

Termin dostawy zamówienia częściowego - waga 10 %

Kwota wadium dla Pakietu nr 2 wynosi: 2 301,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3 - Leki antywirusowe

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Apteka Szpitalna w lokalizacji Zamawiającego w Gdańsku: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. W zakresie pakietu nr 3 Zamawiający wykorzysta 66 % ilości produktu leczniczego określonego w zamówieniu, pozostałe 34 % ilości produktu leczniczego Zamawiający wykorzysta w razie potrzeby, tj. w szczególności w przypadku zwiększenia wartości kontraktu z NFZ lub obniżenia ceny leku przez Wykonawcę (opcja).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cena – waga 90 %,

Termin dostawy zamówienia częściowego - waga 10 %

Kwota wadium dla Pakietu nr 3 wynosi: 41 662,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4 - Leki antywirusowe

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Apteka Szpitalna w lokalizacji Zamawiającego w Gdańsku: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. W zakresie pakietu nr 4 Zamawiający zastrzega sobie niewykorzystanie pełnej ilości asortymentu, przy czym różnica nie może być wyższa niż 30 % niewykorzystanego asortymentu.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cena – waga 90 %,

Termin dostawy zamówienia częściowego - waga 10 %

Kwota wadium dla Pakietu nr 4 wynosi: 6 945,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 5 - Leki antywirusowe

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Apteka Szpitalna w lokalizacji Zamawiającego w Gdańsku: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. W zakresie pakietu nr 5 Zamawiający zastrzega sobie niewykorzystanie pełnej ilości asortymentu, przy czym różnica nie może być wyższa niż 30 % niewykorzystanego asortymentu.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cena – waga 90 %,

Termin dostawy zamówienia częściowego - waga 10 %

Kwota wadium dla Pakietu nr 5 wynosi: 2 466,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 6 - Leki w programi lekowym

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Apteka Szpitalna w lokalizacji Zamawiającego w Gdyni: Szpital Wincentego aPaulo, 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. W zakresie pakietu nr 6 Zamawiający zastrzega sobie niewykorzystanie pełnej ilości asortymentu, przy czym różnica nie może być wyższa niż 30 % niewykorzystanego asortymentu.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cena – waga 90 %,

Termin dostawy zamówienia częściowego - waga 10 %

Kwota wadium dla Pakietu nr 6 wynosi: 526,00 PLN.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 029-064405
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pakiet nr 1 - Leki antywirusowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Urtica Sp. z o.o.
Postadres: ul. Krzemieniecka 120
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL
Postcode: 54-613
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGF S.A.
Postadres: ul. Zbąszyńska 3
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL
Postcode: 91-342
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 584 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 584 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pakiet nr 2 - Leki antywirusowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Urtica Sp. z o.o.
Postadres: ul. Krzemieniecka 120
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL
Postcode: 54-613
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGF S.A.
Postadres: ul. Zbąszyńska 3
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL
Postcode: 91-342
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 008.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 008.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pakiet nr 3 - Leki antywirusowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Urtica Sp. z o.o.
Postadres: ul. Krzemieniecka 120
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL
Postcode: 54-613
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PGF S.A.
Postadres: ul. Zbąszyńska 3
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL
Postcode: 91-342
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 083 056.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 083 056.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pakiet nr 4 - Leki antywirusowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Abbvie Sp. z o.o.
Postadres: ul. Postępu 21B
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 02-676
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 347 222.10 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 347 222.10 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Pakiet nr 5 - Leki antywirusowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ASCLEPIOS S.A.
Postadres: ul. Hubska 44
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL
Postcode: 50-502
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 270.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 486.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Pakiet nr 6 - Leki w programi lekowym

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ASCLEPIOS S.A.
Postadres: ul. Hubska 44,
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL
Postcode: 50-502
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 296.30 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 745.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Postępowanie prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

2. Wadium wynosi 265 580,00 PLN - należy je wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym.

4. W nn postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

5. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:

5.1. W celu wstępnego wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

— Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ.

5.2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

5.3.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa następujące dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy

Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019