Leveringen - 293588-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Medicinale beademingsapparatuur

2019/S 120-293588

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Postadres: ul. Pabianicka 62
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711
Postcode: 93-513
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: k.juszczak@kopernik.lodz.pl
Telefoon: +48 426895910
Fax: +48 426895409

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kopernik.lodz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa respiratora dla projektu pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi.

Referentienummer: EZ.28.92.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33157400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora - 1 sztuka - dla projektu pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 49 100.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź, POLSKA

Szpitalny Oddział Ratunkowy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora - 1 sztuka.

Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: parametry techniczne / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: warunki gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi NR POIS.09.01.00-00-0331/18-00/56/2018/517 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 1 026,00 PLN

Szczegółowe zasady dotyczące wadium określone są w Rozdziale XV SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zakup sprzętu medycznego realizowany będzie przy współudziale środków EFRR. Zgodnie z zapisami ww. umowy Szpital jest zobowiązany do zakończenia realizacji rzeczowej i finansowej projektu w terminie do 30.6.2019 r., co oznacza konieczność dokonania w tym czasie odbioru przedmiotu zamówienia i dokonania zapłaty należności na rzecz dostawcy. Mając na uwadze terminy dostaw samego sprzętu oraz czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ. o jedynym rozwiązaniem gwarantującym możliwość rozliczenia środków dotacji jest zastosowanie skróconego terminu składania ofert. Z analizy czasu trwania postępowania wynika, że przy zastosowaniu pełnej procedury bez skracania terminów postępowania pierwszym możliwym terminem umożliwiającym zawarcie umowy jest dzień 10.7.2019 r. Skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione z uwagi konieczność ochrony interesów majątkowych, które mogą doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na zakończenie przetargu.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-228878
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa respiratora dla projektu pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ekomark sp. z o. o.
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL9
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 282.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 100.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej:

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

b)Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń – załącznik nr 2 do SIWZ

c)Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami Rozdziału XVSIWZ)

d)Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

e)Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy

f)Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień składania ofert. Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

f.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

f.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1,5,6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

f.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ. W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w niniejszym rozdziale Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26ust. 1 ustawy Pzp).

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielnie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych samodzielnie przez Wykonawcę oraz na wezwanie Zamawiającego określa Rozdział XIII pkt. 2 i 3 SIWZ.

5)W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w Rozdz. XIV SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w Rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019