Leveringen - 293600-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Portugal-Funchal: Software voor industriële controle

2019/S 120-293600

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: A. R. M. — Águas e Resíduos da Madeira, S. A.
Nationaal identificatienummer: 509574513
Postadres: Rua dos Ferreiros, 148-150
Plaats: Funchal
NUTS-code: PT300
Postcode: 9000-082
Land: Portugal
Contactpersoon: Rua dos Ferreiros, 148-150
E-mail: geral@aguasdamadeira.pt
Telefoon: +351 291201020
Fax: +351 291201021

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aguasdamadeira.pt/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Atualização do sistema de controlo distribuído (DCS – Distributed Control System) da IIRSU da ETRS da Meia Serra – 2.º procedimento

Referentienummer: 08.0314
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48150000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de software e hardware para efeitos de atualização do sistema de controlo distribuído (DCS – “Distributed Control System”) da Instalação de Incineração de Resíduos Sólidos Urbanos (IIRSU) da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, bem como a aquisição dos respetivos serviços de desenvolvimento e implementação do referido sistema.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 490 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72263000
31710000
30214000
51611100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Santa Cruz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de software e hardware para efeitos de atualização do sistema de controlo distribuído (DCS – “Distributed Control System”) da Instalação de Incineração de Resíduos Sólidos Urbanos (IIRSU) da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, bem como a aquisição dos respetivos serviços de desenvolvimento e implementação do referido sistema.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Em procedimento anterior, foi excluída a única proposta apresentada, e, consequentemente, revogada a decisão de contratar, nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 79.º do CCP e do número 1 do artigo 80.º do CCP, pelo que o atual procedimento foi lançado com base na alínea b) do número 1 do artigo 24.º do CCP (o qual permite a adoção do um ajuste direto material quando, em anterior concurso público, todas as propostas apresentadas tenham sido excluídas, e desde que o caderno de encargos não seja substancialmente alterado em relação ao daquele procedimento).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 08.0314
Benaming:

Atualização do sistema de controlo distribuído (DCS – Distributed Control System) da IIRSU da ETRS da Meia Serra – 2.º procedimento

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens, S. A.
Nationaal identificatienummer: 500247480
Postadres: Rua Irmãos Siemens, 1-1 A
Plaats: Amadora
NUTS-code: PT
Postcode: 2720-093
Land: Portugal
Telefoon: +351 214178000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 489 997.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração da ARM — Águas e Resíduos da Madeira, S. A.
Postadres: Rua dos Ferreiros, 148-150
Plaats: Funchal
Postcode: 9000-082
Land: Portugal
E-mail: geral@aguasdamadeira.pt
Telefoon: +351 291201020
Fax: +351 291201021

Internetadres: http://www.aguasdamadeira.pt/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019