Leveringen - 293610-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Plovdiv: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 120-293610

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Plovdiv
000471504
pl. „Stefan Stambolov“ No. 1
Plovdiv
4000
Bulgarije
Contactpersoon: Atanaska Zgurova — gl. yuriskonsult direktsiya OP
Telefoon: +359 32656726
E-mail: zop@plovdiv.bg
Fax: +359 32660571
NUTS-code: 00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.plovdiv.bg

Adres van het kopersprofiel: http://op.plovdiv.bg

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ — гр. Пловдив по 4 обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ — гр. Пловдив по 4 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ — гр. Пловдив“,

— обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ — гр. Пловдив“,

— обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ — гр. Пловдив“,

— обособена позиция № 4 „Доставка на кухненска посуда и постелъчен инвентар“.

Обособена позиция

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 59 709.48 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ — гр. Пловдив

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в град Пловдив. Подробно описание на номенклатурата с технически характеристики и количества е представено в техническите спецификации и образците към документацията на поръчката. Изпълнението ще стартира след приключване на строителните дейности по обекта и с изрично писмено възлагане от страна на възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M9OP001-2.008-0001 "Създаване на Дневен център за подкрепа на лицата с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив"

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ — гр. Пловдив

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в град Пловдив. Подробно описание на номенклатурата с технически характеристики и количества е представено в техническите спецификации и образците към документацията на поръчката. Изпълнението ще стартира след приключване на строителните дейности по обекта и с изрично писмено възлагане от страна на възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05М9OP001-2.008-0001 "Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив"

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка и монгаж на специализирано оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ — гр. Пловдив

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в град Пловдив. Подробно описание на номенклатурата с технически характеристики и количества е представено в техническите спецификации и образците към документацията на поръчката. Изпълнението ще стартира след приключване на строителните дейности по обекта и с изрично писмено възлагане от страна на възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M9OP001-2.008-0001 "Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив"

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на кухненска посуда и постелъчен инвентар

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в град Пловдив. Подробно описание на номенклатурата с технически характеристики и количества е представено в техническите спецификации и образците към документацията на поръчката. Изпълнението ще стартира след приключване на строителните дейности по обекта и с изрично писмено възлагане от страна на възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05M9OP001-2.008-0001 "Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в гр. Пловдив"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 212-484363
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19ДГ622
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ — гр. Пловдив

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Кооперация „Панда“
000885099
р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139
София
1784
Bulgarije
Telefoon: +359 29766896
E-mail: zop@office1.bg
Fax: +359 29766879
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.office1.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 333.33 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 315.03 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19ДГ621
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ — гр. Пловдив

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Кооперация „Панда“
000885099
р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139
София
1784
Bulgarije
Telefoon: +359 29766896
E-mail: zop@office1.bg
Fax: +359 29766879
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.office1.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 166.67 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 589.37 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19ДГ625
Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка и монтаж на специализирано оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ — гр. Пловдив

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Кооперация „Панда“
000885099
р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139
София
1784
Bulgarije
Telefoon: +359 29766896
E-mail: zop@office1.bg
Fax: +359 29766879
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.office1.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 333.33 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 187.56 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19ДГ589
Perceel nr.: 4
Benaming:

Доставка на кухненска посуда и постелъчен инвентар

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД
201741844
ул. „Столетов“ № 127, ет. 1, ап. 1
Габрово
5300
Bulgarije
Telefoon: +359 889067777
E-mail: office@smartbusibess.bg
Fax: +359 889067777
NUTS-code: BG322

Internetadres: www.smartbusiness.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 833.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 617.52 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019