Leveringen - 293613-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Baia Mare: Producten voor persoonlijke verzorging

2019/S 120-293613

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș
15331312
Str. Banatului nr. 1
Baia Mare
430353
Roemenië
Contactpersoon: Marius Dan Valean
Telefoon: +40 262-228999
E-mail: achizitii@dgaspcmm.ro
Fax: +40 262-228322
NUTS-code: RO114

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dgaspcmm.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instituție publică
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru – Achiziție de produse de îngrijire personală

Referentienummer: 15331312/2019/2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33700000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul achiziţiei îl constituie achizitia de „produse de ingrijire personala”, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Valoarea estimata pe fiecare lot este:

— Valoare estimata totala a acordului-cadru lot 1 – Produse de igiena personala = intre 316 252,20 RON si 632 504,40 RON,

— Valoare estimata totala a acordului-cadru lot 2 – Absorbante igienice sau tampoane = intre 334 472,40 RON si 668 944,80 RON.

Valoarea estimata a acordului-cadru, fara TVA: intre 650 724,60 si intre 1 301 449,20. Moneda: RON.

Caracteristici tehnice si constructive ale produselor sunt prezentate in caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente fiecarui lot al acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cantitatile prevazuta in caietul de sarcini, sunt orien [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 284 852.00 RON / Hoogste offerte: 284 852.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de igiena personală

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114
Voornaamste plaats van uitvoering:

DGASPC Maramures, Str. Banatului nr. 1, Baia Mare si locatiile acesteia din judet.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 – Produse de igiena personala.

Caracteristici tehnice si constructive ale produselor sunt prezentate in caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente fiecarui lot al acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent lot 1: 158 126,10 RON.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent lot 1: 316 252,20 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Absorbante igienice sau tampoane

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33771100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114
Voornaamste plaats van uitvoering:

DGASPC Maramures, Str. Banatului nr. 1, Baia Mare si locatiile acesteia din judet.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 – Absorbante igienice sau tampoane.

Caracteristici tehnice si constructive ale produselor sunt prezentate in caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente fiecarui lot al acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent lot 2: 167 236.20 RON.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent lot 2: 334 472,40 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 044-099850
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22604
Perceel nr.: 2
Benaming:

Absorbante igienice sau tampoane

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TZMO România
RO 9693687
Sat Olteni nr. 3E
Clinceni
077060
Roemenië
Telefoon: +40 213500880
E-mail: andreea.sebov@tzmo.ro, mirela.pirlogea@tzmo.ro
Fax: +40 213500885
NUTS-code: RO322
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 668 944.80 RON
Laagste offerte: 284 852.00 RON / Hoogste offerte: 284 852.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019