Leveringen - 293634-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Narbonne: Verkeersborden

2019/S 120-293634

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Narbonne
Hôtel de Ville, BP 823
Narbonne Cedex
11108
Frankrijk
Telefoon: +33 468903010
E-mail: marchespublics@mairie-narbonne.fr
NUTS-code: FRJ11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.narbonne.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.aude.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et pose de signalisation verticale

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34992200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché public a pour objet la fourniture de matériel de signalisation verticale destinée aux services de la commune de Narbonne, assortie, le cas échéant, de travaux de pose.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35260000
45233294
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Narbonne 11100.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché public a pour objet la fourniture de matériel de signalisation verticale destinée aux services de la commune de Narbonne, assortie, le cas échéant, de travaux de pose.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50.0
Prijs - Weging: 50.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1999011
Benaming:

Fourniture et pose de signalisation verticale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Signature méditerranée
25 avenue de Bruxelles
Vitrolles
13127
Frankrijk
Telefoon: +33 42811820
E-mail: marseille@signature.eu
Fax: +33 42811821
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot Cedex 2
Montpellier
34063
Frankrijk
Telefoon: +33 467548100
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467548156

Internetadres: http://www.ta-montpellier.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot Cedex 2
Montpellier
34063
Frankrijk
Telefoon: +33 467548100
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467548156

Internetadres: http://www.ta-montpellier.juradm.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot Cedex 2
Montpellier
34063
Frankrijk
Telefoon: +33 467548100
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467548156

Internetadres: http://www.ta-montpellier.juradm.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019