Leveringen - 293644-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Santander: Elektronenmicroscopen

2019/S 120-293644

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universidad de Cantabria
Q3918001C
Avenida de los Castros, s/n
Santander
39005
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación — Sección de Contratación
Telefoon: +34 942201044/+34 942202202
E-mail: contratacion@unican.es
Fax: +34 942201049
NUTS-code: ES130

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://web.unican.es/unidades/serviciodecontratacionpatrimonio/perfil-de-contratante

Adres van het kopersprofiel: http://web.unican.es/unidades/serviciodecontratacionpatrimonio/perfil-de-contratante

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universidad pública
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro e instalación de equipamiento para sala de cultivo celular del IBBTEC (3 lotes)

Referentienummer: 2018/ABRSUM027
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38511000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro e instalación de equipamiento para sala de cultivo celular del IBBTEC (3 lotes).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 592.10 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2 cabinas de seguridad biológica

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39141500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES130
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 cabinas de seguridad biológica.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ampliación del periodo de garantía sobre el mínimo exigido / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Tiempo de respuesta en caso de avería dentro del periodo de garantía / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

“Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo FEDER Cantabria 2014-2020”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 044-100016
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 200/2019
Perceel nr.: 3
Benaming:

2 cabinas de seguridad biológica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fischer Scientific, S. L.
B84498955
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 349.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 592.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rector de la Universidad de Cantabria
Santander
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019