Leveringen - 293645-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Llerena: Medische verbruiksartikelen

2019/S 120-293645

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra
Nationaal identificatienummer: Q0600413I
Postadres: Avenida de Badajoz, s/n
Plaats: Llerena
NUTS-code: ES431
Postcode: 06900
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra
E-mail: concursos.llerenazafra@salud-juntaex.es
Telefoon: +34 924877002
Fax: +34 924877071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lrUp7BJ7NF4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de equipos de cobertura quirúrgica desechable e instalación y puesta en marcha del sistema logístico asociado

Referentienummer: CS/04/1119030536/19/PA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de equipos de cobertura quirúrgica desechable e instalación y puesta en marcha del sistema logístico asociado.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES431
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de equipos de cobertura quirúrgica desechable e instalación y puesta en marcha del sistema logístico asociado.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad técnica de la propuesta / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Características funcionales de los set/equipos / Weging: 10
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas 48 meses.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Se anula el anuncio de licitación enviado el 24.5.2019 y publicado el 28.5.2019 con número 2019/S 102-246524.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Comisión Jurídica de Extremadura
Postadres: C/ Godofredo Ortega y Muñoz, 1
Plaats: Badajoz
Postcode: 06011
Land: Spanje
E-mail: secretaria.cj@juntaex.es
Telefoon: +34 924014273
Fax: +34 924221720
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019