Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 293660-2021

11/06/2021    S112

България-Русе: Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

2021/S 112-293660

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД
Национален регистрационен номер: 117505556
Пощенски адрес: ул. „Независимост“ № 2
Град: Русе
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Пощенски код: 7002
Държава: България
Лице за контакт: Соня Кънчева Станчева
Електронна поща: sonya.stancheva@hospitalruse.org
Телефон: +359 82887329
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://umbal.ruse.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1097
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/141275
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/141275
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Абонаментно сервизно обслужване на специализирана ехографска и ангиографска апаратура на „УМБАЛ „Канев“ АД

II.1.2)Основен CPV код
50400000 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, необходима за изпълнение на дейността в „УМБАЛ „Канев“ АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 3 обособени позиции в приложение 5 — „Техническа спецификация“ на документацията за участие.

Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на медицинската апаратура. Ремонтът приключва при постигане на указаните заводски параметри.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 64 200.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специализирана ехографска апаратура

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50400000 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, необходима за изпълнение на дейността в УМБАЛ „Канев” АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 3 обособени позиции в Приложение 5 - „Техническа спецификация” на документацията за участие.

Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на медицинската апаратура. Ремонтът приключва при постигане на указаните заводски параметри.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Ангиографска апаратура

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50400000 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, необходима за изпълнение на дейността в „УМБАЛ „Канев“ АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 3 обособени позиции в приложение 5 — „Техническа спецификация“ на документацията за участие.

Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на медицинската апаратура. Ремонтът приключва при постигане на указаните заводски параметри.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Образно-диагностична апаратура

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50400000 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, необходима за изпълнение на дейността в „УМБАЛ „Канев“ АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 3 обособени позиции в приложение 5 — „Техническа спецификация“ на документацията за участие.

Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на медицинската апаратура. Ремонтът приключва при постигане на указаните заводски параметри.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За обособени позиции № 2 и № 3 — участникът трябва да притежава удостоверение/разрешение/лицензия за дейности с източници на йонизиращи лъчения или еквивалентен документ.

Документи за/начин на доказване на критерия за подбор: в ЕЕДОП, участникът отбелязва номерът на издаденото на негово име удостоверение/разрешение/лицензия за дейности с източници на йонизиращи лъчения или еквивалентния документ, с цел обезпечаване възможността възложителят да направи справка в съответния публичен регистър.

Преди сключване на договор избраният за изпълнител участник представя копие от удостоверение/разрешение/лицензия за дейности с източници на йонизиращи лъчения или еквивалентен документ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изискване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За всички обособени позиции — участникът да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, без значение от обема, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата;

2. За обособена позиция № 1 — участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с необходимата професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. За обособени позиции № 2 и № 3: участникът да разполага с техническо лице — сервизен специалист, който следва да има удостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения; удостоверение за медицински допуск за работа в среда с йонизиращи лъчения.

4. За всички обособени позиции — участникът да има въведена система за управление на качеството (ISO 9001:2008 (9001:2015) EN, БДС ЕN ISO 9001:2008 (9001:2015) или (еквивалент) на участника, с обхват сходна с предмета на обществената поръчка или еквивалент, или да прилага еквивалентни мерки за управление на качеството.

5. За всички обособени позиции — участникът да разполага със сервизна база, оборудване и достъп до сервизен софтуер, необходими за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За всички обособени позиции — участникът да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата най-малко 1 (една) услуга, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка. За услуги със „сходен“ предмет на настоящата поръчка ще бъдат считани, услуги свързани със сервизно обслужване и поддръжка на подобен вид медицинска апаратура. За доказване на съответствието с посочения критерий, при подаване на оферта участникът попълва поле от раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV: „Критерий за подбор“ на еЕЕДОП. Преди сключването на договор за обществена поръчка, съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2.За обособена позиция № 1 — участникът да има на свое разположение минимум 1 (едно) техническо лице — сервизен специалист с техническа компетентност, което е преминало обучение за поддръжка и сервиз на медицинската апаратура по съответната обособената позиция или на сходна с тази по съответната обособената позиция. Тези лица следва да притежават съответните документи/удостоверения за правоспособност и квалификация за работа със съответната медицинска апаратура. За доказване на съответствието с това изискване, при подаване на оферта участникът посочва необходимата информация за персонала, който ще бъде ангажиран за изпълнение на поръчката в част IV: „Критерий за подбор“, т. В: „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

3.За Обособени позиции № 2 и № 3 — участникът да има на свое разположение минимум 1 (едно) техническо лице — сервизен специалист, който следва да има удостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения; удостоверение за медицински допуск за работа в среда с йонизиращи лъчения. *Съгласно чл. 64 от ЗБИЯЕ дейностите с източници на йонизиращи лъчения могат да се извършват само от професионално квалифициран персонал с удостоверение за правоспособност. В ЕЕДОП участникът попълва информация за персонала с посочване на лицето и номера на издаденото удостоверение за правоспособност, удостоверяващо правото на лицата, извършващи сервизна поддръжка на медицинската апаратура по обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 да извършват дейности с източници на йонизиращо лъчение — при участие по обособена позиция № 2 и № 3.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.

4.За всички обособени позиции — участникът да има въведена система за управление на качеството (ISO 9001:2008 (9001:2015) EN, БДС ЕN ISO 9001:2008 (9001:2015) или (еквивалент) на участника, с обхват сходна с предмета на обществената поръчка или еквивалент, или да прилага еквивалентни мерки за управление на качеството. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) част IV, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“, като се опише органа/службата издаваща сертификата, валидността му и обхвата му.

5.За всички обособени позиции — участникът да разполага със сервизна база, оборудване и достъп до сервизен софтуер, необходими за изпълнение на поръчката. За доказване на съответствието с това изискване, при подаване на оферта участникът посочва необходимата информация за сервизната база и техническото оборудване в част IV на ЕЕДОП: преди сключването на договор за обществена поръчка, съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката за услугата с посочване на сервизната база.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът следва да е оторизиран от производителя на медицинската апаратура, предмет на обособената позиция, да извършва сервизна поддръжка за тази апаратура. Към техническото си предложение участникът представя: документ за писменото упълномощаване за извършване на поддръжка за съответната апаратура от предмета на обособената позиция или еквивалент, съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен — копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език. Участникът осигурява аварийна група за поддръжка и сервизно обслужване в периода от 17:00 ч. до 08:00 ч. — всеки ден, както и в почивните и празничните дни. Доставените резервни части трябва да са нови, неупотребявани и нерециклирани. Резервните части се заплащат извън абонаментната цена, в срок — до 60 дни след представяне на фактура. В случай, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното заведение, разходите за транспорт са за сметка на изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/07/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/07/2021
Местно време: 15:00
Място:

В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която е установено, което отговаря на условията посочени в ЗОП и ППЗОП и обявените изисквания на Възложителя в указанията за участие. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице условията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Национални основания за отстраняване: други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са изискванията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; не може да участва в процедурата физическо лице или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; свързани лица по смисъла на паргр. 2, т. 45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП. На основание чл. 112 (1), т. 3 от ЗОП, при сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение. Възложителят определя размер на гаранцията за изпълнение — 1 % от стойността на договора без ДДС. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу — срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/06/2021