Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 293664-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Kantoormeubilair

2019/S 120-293664

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maanteeamet
Nationaal identificatienummer: 70001490
Postadres: Teelise tn 4
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE
Postcode: 10916
Land: Estland
Contactpersoon: Ave Aujärv
E-mail: ave.aujarv@mnt.ee
Telefoon: +372 6119408

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mnt.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Teede hoid ja liiklusohutus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroosse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine

Referentienummer: 206019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroosse esindusse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 141 668.52 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroo aadressil Sepa 23, Tartu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroosse esindusse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114214
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-12/19/1534-1
Benaming:

Müügileping nr 1-12/19/1534-1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aktsiaselts Inest Market
Nationaal identificatienummer: 10158185
Plaats: Toila vald
NUTS-code: EE
Postcode: 30103
Land: Estland
E-mail: valeri@inestmarket.ee
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 141 668.52 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Kauba transport asukohta, paigaldamine ja üleandmine toimub orienteeruvalt perioodil 30.9.2019–13.10.2019. Juhul, kui ostjast sõltuvatest või sõltumatutest asjaoludest tingituna muutub nimetatud kauba asukohta transportimise ja paigaldamise periood, teavitab ostja kontaktisik tellija kontaktisikut sellest ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 7 kalendripäeva enne kauba asukohta transportimise ja paigaldamise perioodi alguse kuupäeva. Ostja kontaktisik võib kauba asukohta transportimise ja paigaldamise perioodi ühepoolselt muuta mitu korda teatades sellest igal korral müüja kontaktisikule enne eelnevalt teatatud kauba asukohta transportimise ja paigaldamise perioodi vähemalt 7 kalendripäeva ette.

Ostjal on õigus 5 tööpäeva jooksul kontrollida kaupa.

Kauba maksumus on 134 922,40 EUR km-ta. Kauba maksumusele võivad lisanduda täiendavad kulud ettenägematuteks töödeks 5 % protsenti kauba maksumusest.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019