Leveringen - 293671-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Pärnu: Röntgencontrastmiddelen

2019/S 120-293671

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sihtasutus Pärnu Haigla
Nationaal identificatienummer: 90004527
Postadres: Ristiku tn 1
Plaats: Pärnu linn
NUTS-code: EE
Postcode: 80010
Land: Estland
Contactpersoon: Este Maidle
E-mail: este.maidle@ph.ee
Telefoon: +372 4473128

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ph.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Röntgenkontrastainete ostmine

Referentienummer: 204943
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696800
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Riigihanke eesmärgiks on sõlmida hankelepingud, mille objektiks on SA-le Pärnu Haigla röntgenkontrastainete ostmine 3 (kolme) aasta jooksul, mille tehniline kirjeldus ja kogused on esitatud HD lisas 1, sõlmitava lepingu tingimused HD lisas 2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 469 699.83 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tootegrupp I – Gadoteerhpae

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ristiku 1 Pärnu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tehniline kirjeldus esitatud HD lisas 1, eeldatavad tarnitavad kogused HD lisa 4 vormil.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tootegrupp II – Mitteioonne madalosmolaarne kontrastaine

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ristiku 1 Pärnu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tehniline kirjeldus esitatud HD lisas 1, eeldatavad tarnitavad kogused HD lisa 4 vormil.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tootegrupp III – Mitteioonne isoosmolaarne kontrastaine

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ristiku 1 Pärnu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tehniline kirjeldus esitatud HD lisas 1, eeldatavad tarnitavad kogused HD lisa 4 vormil.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tootegrupp IV – Paramagnetiline kontrastaine I

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ristiku 1 Pärnu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tehniline kirjeldus esitatud HD lisas 1, eeldatavad tarnitavad kogused HD lisa 4 vormil.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tootegrupp V – Paramagnetiline kontrastaine II

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ristiku 1 Pärnu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tehniline kirjeldus esitatud HD lisas 1, eeldatavad tarnitavad kogused HD lisa 4 vormil.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tootegrupp VI – tühistatud

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hanke osa tühistatud

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 073-172085
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 182-19
Perceel nr.: 3
Benaming:

Hankeleping nr 7-18-1/182-19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tamro Eesti OÜ
Nationaal identificatienummer: 10173188
Postadres: Pärnu mnt 501
Plaats: Saue vald
NUTS-code: EE
Postcode: 76401
Land: Estland
E-mail: lilia.soonvald@tamro.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 309 165.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 183-19
Perceel nr.: 4
Benaming:

Hankeleping nr 7-18-1/183-19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Magnum Medical OÜ
Nationaal identificatienummer: 11332521
Postadres: Vae tn 16
Plaats: Saue vald
NUTS-code: EE
Postcode: 76401
Land: Estland
E-mail: kristi.lemberg@magnum.ee
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 239.23 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 183-19
Perceel nr.: 5
Benaming:

Hankeleping nr 7-18-1/183-19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Magnum Medical OÜ
Nationaal identificatienummer: 11332521
Postadres: Vae tn 16
Plaats: Saue vald
NUTS-code: EE
Postcode: 76401
Land: Estland
E-mail: kristi.lemberg@magnum.ee
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 253.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 182-19
Perceel nr.: 2
Benaming:

Hankeleping nr 7-18-1/182-19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tamro Eesti OÜ
Nationaal identificatienummer: 10173188
Postadres: Pärnu mnt 501
Plaats: Saue vald
NUTS-code: EE
Postcode: 76401
Land: Estland
E-mail: lilia.soonvald@tamro.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 257.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 182-19
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hankeleping nr 7-18-1/182-19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tamro Eesti OÜ
Nationaal identificatienummer: 10173188
Postadres: Pärnu mnt 501
Plaats: Saue vald
NUTS-code: EE
Postcode: 76401
Land: Estland
E-mail: lilia.soonvald@tamro.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 785.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019